На 25.01.1919 г. във Версай край Париж се открива Мирната конференция между воюващите държави в Първата световна война за прекратяване на военните действия и за сключване на мирен договор. При откриването на Конференцията се създават 58 работни комисии по отделни въпроси на дневния ред. Между тях е и Комисията по международно трудово законодателство. На нея е възложено да изработи проекта за раздел XII – Труд“ от Мирния договор. Функциите й са формулирани по следния начин:
Да направи проучвания върху условията на заетост на трудещите се от международна гледна точка, да анализира необходимите международни средства за осигуряване на общи действия за положението на трудещите се и да предложи форма за създаване на постоянна институция за продължаване на тези проучвания и анализи в сътрудничество с Обществото на народите и под негово ръководство“.
Движещите сили за създаването на МОТ произлизат от политически, икономически и хуманитарни съображения, както и такива за постигане на сигурност. Сумирайки ги, Уставът на МОТ в своя Преамбюл декларира, че високодоговарящите се страни са:
движени от чувството за справедливост и хуманност, както и от желанието да осигурят траен световен мир
Комисията започва работа на 01.02.1919 г. и на 24.03.1919 г. вече представя на Конференцията проекта за раздел XII – Труд“ за Мирния договор. Той се състои от 40 члена и предвижда в своята начална разпоредба създаването на специална Международна организация на труда /МОТ/, която постоянно и трайно да обсъжда и приема норми за международната закрила на труда. Изработеният проект определя и целите, задачите и функциите на учредяваната организация и основните въпроси на нейната организация – структури, органи и ред за осъществяването на дейността й. Проектът е утвърден без съществени изменения на 11 април 1919 г. (стар стил). Така е решено и учредяването на МОТ, а 11 април 1919 г. (24 април по нов стил) става денят на нейното създаване.

През 2009 година Международната организация на труда отбелязва 90 години от своето основаване в условия на тежка глобална финансова криза и на критично високи темпове на нарастване на безработицата. Да притежаваш ясна визия за бъдещето преди всичко предполага добре да си осъзнал уроците на миналото си и по тази причина отбелязването на 90-тия рожден ден на МОТ ще премине под мотото Деветдесет години борба за социална справедливост. В посланията си МОТ представя своя ясна визия за бъдещето и посочва как натрупания полезен опит за справяне с последиците от глобалната криза би могъл да бъде ползван като универсално и актуално средство за противопоставяне на икономическия колапс.

1919 Договорът от Версай

Международната организация на труда (МОТ) е създадена през 1919 г. с подписването на Договора от Версай с който приключва опустошителната световна война. Целта на създаването на МОТ е практическо осъществяване на договореността, че универсален и траен мир може да бъде постигнат единствено на основата на социална справедливост. През 1946 година МОТ е трансформирана в първата специализирана агенция към ОН и в момента тя е единственната ммеждународна организационна структура, съществуването на която е предвидено в Договора от Версай.

1929 Голямата депресия

През двадесетте години на миналия век голяма част от дейностите на МОТ са в значителна степен повлияни от разразилата се мащабна икономическа криза: тежките проблеми налагат все още новата световна организация да предлага и отстоява мерки за намаляване на безработицата и за засилване ролята на международните икономически регулаторни механизми с цел подобряване на монетарната политика и поощтряване създаването на нови работни места.

1944 Декларация от Филаделфия

След Втората световна война Декларацията на МОТ от Филаделфия установява основните принципни,а именно че:
„Всички човешки същества независимо от тяхната раса, вяра или пол имат право на труд за да поддържат както своето материално благосъстояние, така и духовно развитие в условията на свобода и чувство за лично достойнство, на икономическа сигурност и равни възможности“,
„Трудът не е стока“
„Правото на всеки индивид на работа, на свободен избор на работодател, на асоцииране и свободно сдружаване, на справедливи условия на труд и на защита срещу безработица са основня предпоставка за икономическо развитие“. Наличието на бедност в даден район представлява заплаха за просперитета в целия свят.

1947 Премахване на колониализма

Глобалните цели за равнопоставеност вече са посочени в Декларацията от Филаделфия, която постановява универсалния принцип всеобща приложимост към всеки индивид. Възникването на нови държави, които започват своето участие и в дейността на органите нна МОТ предизвиква преразглеждане на основните мероприятия на МОТ. МОТ стартира изпълнението на програми за техническо сътрудничество, които също насочват усилията към подпомагане на икономическото развитие.

1964 Апатрейд

През 1964 година Международната конференция на труда /МКТ/ единодушно прие Декларация относно водената Южноафриканската република политика на апартейд и Програма за премахване проявите му на трудовите пазари в Южна Африка. През 1990 година бъдещият южноафрикански президент Нелсън Мандела се обръща към Международната конференция на труда за да изкаже своята благодарност към МОТ за оказаната подкрепа и осъществените практически действия в борбата с апартейда.

1969 МОТ получава Нобелова награда за мир

През 1969 година по случай своят петдесетгодишен юбилей МОТ получава Нобелова награда за мир. По този повод Президентът на Нобеловия Комитет казва МОТ оказва значително влияние върху социалното законодателство във всички страни по света и В много редки случай международни организации като МОТ успяват да осигурят едновременнното спазване както на фундаменталните, така и на моралните принципи при тяхното въвеждане в реалната действителност

1981 Синдикатът Солидарност

Независимата синдикална организация Солидарност е създадена през медец август 1980 година. През месец юни 1991 лидерът на Солидарност Лех Валенса, които по-късно ще бъде избран за Президент на Полша решава да направи своето изказване към делегатите на 67-та сесия на Международната Конференцзия на Труда като представител на работещите. Той говори за Работещия и неговото право сам да определя работодателя си, за социалната справедливост и за независимостта на синдикалните организации

1995 Световната среща на върха за Социалното развитие

За първи път въпросите на заетостта са поставени в центъра на международния дневен ред и са обсъдени на най-висшия форум на световните лидери до днес. На форума ясно е подчертана съществуващата тясна взаимо-обвързаност между бедността, заетостта и социалното интегриране. Посланикът Хуан Сомавия, Председателстващ Бюрото на срещата на върха е избран за Генерален Директор на МОТ и предлага основните принципи на кампанията Достоен труд.

1997 Азиатската финансова криза

Кризата разкри драматичните последици от недостатъчното развитие на социалните ситеми, ясно демонстрирайки, че добрите икономически показатели сами по себе си не могат да осигурят социално благополучие. В някои страни един от всеки пет легално наети служители беше уволнен в рамките на една година, което бе и поредното потвърждение на публикацията на МОТ: Азиатската финансова криза: Предизвикателство за Социалната полититка.

1999 Лансиране на Кампанията Достоен труд

Кампанията Достоен труд бя стартирана през 1999 г. от Генералния Директор на МОТ Хуан Сомавия. Осъзнавайки важната роля на работата за битието на всеки индивид, Кампанията Достоен труд осигурява рамката на разработваните и провеждани от МОТ програми – от защитата на основните човешки права на работното място до подпомагането на фирмения растеж , от повишаването на социалната сигурност и защита до развитието на социалния диалог.

2004 Световната Комисия за социалното измерение на глобализацията

Световната Комисия за социалното измерение на глобализацията е създадена от МОТ през Февруари 2002 г. Комисията е независим орган, който трябва да отговоря на нуждите на хората, защото именно те трябва да се справят с безпрецедентните промени, които глобализацията предизвика в техния живот, в живота на техните семейства и обществото.

2008 Декларация за Социална Справедливост

По време на Международната Конференция на труда бе изготвена Декларация за Справедлива Глобализация, третият важен документ, съдържащ основни принципи и политики, от приемането Конституцията на МОТ през 1919 г. до този момент. Този документ се базира на Декларацията от Филаделфия и на Декларацията за Основните принципи и човешки права на работносто място от 1998 г. Всичко това е резултат главно от тристранните консултации, ициирани от Световната Комисия, на тема Социалното Измерение на Глобализацията и утвърждаване стандартите и принципите на МОТ.

2009 Социална Справедливост в условия на глобална криза

На ежегодната Международна Конференция на труда на МОТ акцентът в дневния ред ще бъде поставен върху справянето с международната криза, включително и на Глобалната среща на високо равнище по въпросите на заетостта. След настояване от страна на МОТ, на срещата на Г-20 през Април се извърши оценка на вече предприетите действия и се изготвиха препоръки за секторите на пазара на труда и социалната закрила.