Днес, 10 юни 2019 г., в Женева се откри 108-та сесия на Международната организация на труда. На форума участват делегати от 187 страни-членки на МОТ – световната организация, която тази година тържествено отбелязва своя 100-годишен юбилей.  За този първи век от своето създаване, МОТ се доказа като надежден стожер и крайъгълен камък на трипатизма и диалога в полза и за защита на хората на наемния труд по света. И това е така, защото благодарение на своята уникалната тристранна структура, МОТ позволява в решаването и обсъждането на най-важните трудови и социални въпроси да участват всички заинтересовани страни, като по този начин се дава реална възможност за достигане до общоприемливи или компромисни решения.

За да отбележи своя юбилей, още през 2018 г. МОТ инициира сформирането на Глобална комисия от 21 световно известни личности: държавници, представители на синдикати и работодатели, учени, които подготвиха доклад „Да работим за по-светло бъдеще“. В доклада се разглеждат изключително наболели въпроси, свързани с новите технологии и съвременните тенденции в света на труда. Този документ  е много важен за България, защото страната ни страда от задълбочаваща се бедност и липса на социална справедливост, които подкопават и разяждат устоите на обществото ни.

Работата на 108-та сесия на Международната конференция на труда предвижда пленарна дискусия за обсъждане на доклада „ Да работим за по-светло бъдеще“. Програмата на Конференцията включва също различни тематични панели, в които ще бъдат обсъдени широк кръг от въпроси, като дигитализацията, новите форми на труд, равнопоставеността, тормозът и насилието на работното място. Работата на Конференцията ще завърши с приемане на заключителна декларация относно 100-годишнината на МОТ и достиженията, свързани с бъдещето на труда.

За първи път на Международна конференция на труда КТ „Подкрепа“ има трима представители, като нашият президент – инж. Димитър Манолов е официален делегат на българските работници и служители. В качеството си на такъв, той ще направи официално обръщение към делегатите на 12 юни следобяд.