Младите хора са много по-склонни от по-възрастните си колеги да работят в условия на несигурна заетост. Срочните договори са се увеличили рязко сред по-младите хора, като за 2015 г. съставляват 43,3% от заетите между 15 до 24-годишна възраст, в сравнение с 14,1% от същия показател за работещите от всички възрасти. Този дял се е покачил, достигайки до:

  • 75% в Словения,
  • 73% в Полша,
  • 70% в Испания,
  • 67% в Португалия и
  • 53% в Холандия.

 Сред тези млади хора 78% в Испания и 82% в Кипър не са могли да получат постоянна работа. В някои държави наемането на срочен договор се превърна в обща практика по отношение на младежите, които също както всички останали биха предпочели постоянна заетост.

Наетите на непълен работен ден съставляват 32% от работниците на възраст между 15-24 години в целия ЕС през 2015 г., като този показател е дори по-висок в някои държави като:

  • 80% в Холандия,
  • 49% в Швеция,
  • 38% в Испания и
  • 29% в Италия.

Работата на непълно работно време може да бъде подходяща и задоволителна за младите хора, които все още са в образователната система, но това определено не е валидно за всички останали младежи. В Италия 84% от младите хора на непълен работен ден искат да получат работа на пълен работен такъв, докато в Испания 54% са заети на непълно работно време само защото не са получили възможност за заетост на пълно работно време.

Много други форми на несигурна заетост се крият зад официалната статистика. В Обединеното кралство 8% от работещите във възрастовата група 15-24 години са на договори с нулеви часове, което означава, че не им се гарантира платен труд. Също така това означава, че те се намират в много слаба позиция за договаряне. В други страни практиката на фалшива самостоятелна заетост или употребата на търговски, а не на трудови договори, драстично се е увеличила. Това от своя страна облекчава работодателя по отношение на правните задължения (например: застраховка, право на отпуск, защита на заетостта). Около 13% от работещите в Полша  се намират точно в такава ситуация, а също така е и доста вероятно много от тях да са именно млади хора.

Предистория на несигурността на труда и работните места

Младите хора по-често попадат в капана на несигурната заетост. Все по-висок процент младежи биват наемани на договори за непълно работно време: 32,1% от работниците на възраст 15-24 години, в сравнение с 19,6% от възрастовата група 15-64 години по данни от 2015 г. Това се дължи отчасти на опитите на някои младежи да комбинират работа, но също така обхваща и много други, отдавна приключили своето обучение. Броят на работещите младежи на непълен работен ден нарасна значително в почти всички държави от ЕС между 2008 г. и 2015 г.

Повече от половината от всички млади хора работят на непълно работно време в Гърция, Испания, Франция, Италия и Кипър и причината за това е основно, че не са успели да си намерят работа на пълен работен ден.

 Служителите, работещи на непълно работно време, в процентно изражение

като дял от всички работници на възраст 15-24 години,

както и процент на работещите на непълно работно време, които не са могли

да получат работа на пълен работен ден през 2008 г. и през 2015 г.:

  Всички на непълно работно време 2008 Всички на непълно работно време 2015 Всички на непълно работно време / които не са могли да си намерят работа на непълен работен ден
ЕС (28 държави) 26.2 32.1 28.0
Белгия 20.7 27.4 23.5
България 3.3 5.7 :
Чехия 5.5 10.8 12.5
Дания 57.4 67.0 8.2
Германия 20.8 23.6 10.1
Естония 13.2 22.7 :
Ирландия 26.2 44.5 30.4
Гърция 13.2 23.1 63.9
Испания 22.9 37.9 54.3
Франция 22.7 24.8 55.8
Хърватска 6.7 12.8 24.4
Италия 20.7 29.5 83.7
Кипър 12.1 26.0 69.4
Латвия 10.1 12.2 :
Литва 10.2 11.4 :
Люксембург 7.0 28.6 13.2
Унгария 5.7 6.8 45.4
Малта 14.1 22.8 18.6
Холандия 70.9 80.0 9.6
Австрия 18.2 22.7 15.5
Полша 14.2 14.1 25.6
Португалия 10.8 22.6 49.3
Румъния 14.7 19.2 74.1
Словения 31.5 41.3 7.4
Словакия 3.5 11.8 28.6
Финландия 36.8 41.7 24.9
Швеция 45.7 49.0 41.8
Великобритания 34.7 37.6 23.9

Евростат, lfsa_epgaed

Служители на непълно работно време

като процент от общия брой заети лица

на възраст между 15 и 64 години през 2008 г. и 2015 г.:

  2008 2015
ЕС28 17.5 19.6
Белгия 22.4 24.3
България 2.0 2.2
Чехия 4.3 5.3
Дания 23.8 24.7
Германия 25.1 26.8
Естония 6.4 9.5
Ирландия 18.2 22.2
Гърция 5.4 9.4
Испания 11.6 15.6
Франция 16.8 18.4
Хърватска 6.5 6.0
Италия 14.1 18.3
Кипър 6.8 13.0
Латвия 5.9 7.2
Литва 6.5 7.6
Люксембург 17.9 18.4
Унгария 4.3 5.7
Малта 11.1 14.5
Холандия 46.8 50.0
Австрия 22.7 27.3
Полша 7.7 6.8
Португалия 8.8 9.8
Румъния 8.6 8.8
Словения 8.1 10.1
Словакия 2.5 5.8
Финландия 12.7 14.1
Швеция 25.7 24.3
Великобритания 24.1 25.1

Евростат, lfsa_epgaed

Повече от половината от всички млади хора, наети на срочен трудов договор в 12 държави от ЕС просто не са успели да получат постоянни работни места. Това е факт в Белгия, България, Чехия, Гърция, Испания, Кипър, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Финландия. Що се отнася до равнище ЕС – над една трета от младежите са се постарали безуспешно да си потърсят сигурно работно място на постоянен трудов договор.

Процент на работещите на срочни договори и процент на тези,

които не са успели да получат постоянен такъв, по данни за 2015 г.:

15-64 15-24 15-24, които не са успели да си намерят работа на постоянен трудов договор
ЕС28 14.1 43.3 37.3
Белгия 9.0 36.6 69.4
България 4.4 11.7 57.2
Чехия 10.0 31.0 77.3
Дания 8.7 22.7 34.8
Германия 13.2 53.6 4.4
Естония 3.4 11.4 9.7
Ирландия 8.7 32.7 38.9
Гърция 11.9 33.3 60.7
Испания 25.2 70.4 78.5
Франция 16.0 58.0 40.2
Хърватска 20.2 61.0 42.8
Италия 14.1 57.1 46.1
Кипър 18.4 29.1 82.7
Латвия 3.8 10.9 34.3
Литва 2.1 6.5 :
Люксембург 10.2 47.1 29.2
Унгария 11.4 24.1 64.0
Малта 7.4 16.8 48.1
Холандия 20.0 53.3 :
Австрия 9.1 35.8 3.2
Полша 28.0 72.7 53.3
Португалия 22.0 67.5 67.9
Румъния 1.4 5.4 80.0
Словения 17.8 75.5 29.1
Словакия 10.5 29.1 81.7
Финландия 15.1 41.8 52.5
Швеция 16.6 55.7 47.3
Великобритания 6.1 15.0 :

Евростат, lfsa_etpga and lfsa_etgar

 

Други форми на несигурна заетост

Договорите за нулево работно време, които не гарантират минимални часове, са често срещана практика за наемане на младите хора във Великобритания. Общият брой на младите работещи на договори с нулеви часове се оценява на около 905 000 през 2016 г. (в сравнение с евентуално по-малко точната оценка за общо 168 000 през 2010 г.), като 2,8% са заетите по трудово правоотношение. За сравнение – 8,3% от тези работници са на възраст между 15 и 24 години. Действителните часове, които те отработват, варират значително, но много от тях са еквивалентни на работа на пълен работен ден, а някои дори я надхвърлят като продължителност.

На младите хора често се налага и дори биват принудени да приемат различни видове несигурни трудови договорености в различните държави, въпреки че съществуват прекалено малко точни данни в това отношение. В Полша широко се използват търговските договори, които обхващат около 13% от работниците, които в официалната статистика се отразяват като временни и евентуално на непълно работно време. Търговските договори означават, че тези работници не са закриляни от трудовото право и следователно нямат право на почивка, закрила на трудовата заетост или ползите, получавани от плащането на социално осигурителни вноски. Това засяга неизвестно голям брой млади хора.

 

Видео – част от Кампанията на ЕКП за повишаване доходите на младите хора:

„Дори ако начините ни на забавление изглеждат опасни … нашите работни места трябва да бъдат сигурни и защитени“  

#OurPayRise

/Материалът подготви Катрин Станчева – експерт, Международен отдел на КТ „Подкрепа“/