Правото на синдикално сдружаване на работниците и служителите, както и правото на работодателите да се сдружават в работодателски организации, са регламентирани от Конституцията на Република България, Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

Разбира се, че и държавните служители имат право да членуват в синдикални организации и това тяхно право е прогласено не само в Конституцията на РБ, но и в Закона за държавния служител, а именно:

Сдружаване на държавните служители

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Държавните служители имат право да се сдружават в професионални организации и сдружения с нестопанска цел.

Синдикални организации на държавните служители

Чл. 44. (1) Държавните служители имат право свободно да образуват синдикални организации, да встъпват и да прекратяват членството си в тях, като се съобразяват само с техните устави.

(2) Синдикалните организации на държавните служители имат право да приемат свои устави и правила за работа, както и да избират свои органи и представители.

(3) Синдикалните организации представляват и защитават интересите на държавните служители пред държавните органи по въпросите на служебните и осигурителните отношения чрез предложения, искания и участие в подготовката на проекти за вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до служебните отношения.