На 08 октомври 2014 г. от 13.30 часа в гр. Варна, в сградата на СРС на КТ „Подкрепа“ – Варна /ул. „Братя Шкорпил“ 15/, Основно информационно бюро „Достоен труд“ – гр. Варна ще проведе специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Постигнати индикатори, резултати и ефекти по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за Североизточен район за планиране“ и допълнителна тема: „Реализирани дейности и постигнатите резултати на територията на ОИБДТ Варна“.
Форумът ще бъде открит от инж. Васил Василев, председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Варна
Целта на събитието е с оглед на предстоящото приключването на дейностите по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за района, попадащ в обхвата на ОИБДТ Варна и съответните СИБДТ към него, се налага провеждането на финално публично представяне на постигнатите индикатори, резултатите и ефектите от дейността на експертната информационна мрежа за територията на ОИБДТ Варна – териториален и тематичен обхват, проведени обучения, постигнати добри практики, постигнати ефекти.
За участие са поканени Ръководството на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ на територията на ОИБДТ Варна и ръководствата на СРС със съществувалите по проекта 5 СИБДТ – Добрич, Търговище, Шумен, Велико Търново и Провадия; синдикални лидери на синдикални секции към СРС на КТ „Подкрепа“ на територията на област Варна; синдикални организации; работодатели; представители на медии.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.