На 17 октомври 2014 г. от 14.00 часа в гр. Сандански, хотел „Time Out“ /ул. „Поленишки път“ 23/, Информационно направление „Обучение и квалификация“ и Информационно направление „Юридически въпроси“, ЦИБДТ София ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Обучение и квалификация – национални и европейски програми и инициативи. Повишаване квалификацията на заетите лица като елемент от колективните трудови преговори“.
Форумът ще бъде открит от г-н Емил Димитров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и координатор на Национална мрежа информационни бюра „Достоен труд“ и г-н Йордан Петков – председател на СРС на КТ „Подкрепа“, град Сандански.
Съществуващите проблеми при колективното трудово договаряне много често са свързани с неизползване на възможността да бъдат договорени по-добри клаузи, поради непознаване на възможностите, произтичащи от законодателството. Това в най-голяма степен важи за частта, която касае обучението и квалификацията, възможностите за кариерно развитие в резултат на самостоятелно и неформално учене, ползване на служебен отпуск при мобилност с цел обучение и пр. Целта на организаторите е по-добра информираност на участниците в събитието относно актуални стратегически и програмни документи като аргументирано основание за ефективни договорености в КТД относно правата на заетите лица при вложени времеви и финансови ресурси с цел обучение, повишаване на квалификацията и възможности за кариерно развитие.
За участие в събитието са поканени представители на националната и местна власт, представители на синдикални организации, представители на образованието и на работодателите, представители на Младежка мрежа „Подкрепа“, национални и регионални медии.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.