На 17 юни 2014 г. от 14.00 часа в гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас“, Информационно направление „Юридически дейности“ на Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Враца и Спомагателно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Ловеч ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема „Колективен и индивидуален трудов договор. Технология на колективното трудово трудово договаряне“.
Целта на форума е разясняване на основни знания и умения във връзка с колективния и индивидуален трудов договор, както и технологията на колективното трудово трудово договаряне. С организираната дискусия се очаква постигане по-голяма яснота във връзка с процеса на колективния и индивидуален трудов договор и технологията на колективното трудово трудово договаряне и практическите последици от него. Ще бъде предоставена възможност на участниците да дискутират върху основни и актуални проблеми в нормативната уредба на КТД.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.