На 20 октомври 2014 г. от 13.30 часа в гр.Русе, хотел „Рига“ Зала 2 /бул. „Придунавски“ 22/, Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Русе ще проведе специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Постигнати индикатори, резултати и ефекти по проект „Подкрепа за Достоен труд“ на територията на градовете Русе, Бяла, Габрово, Разград и Силистра“.
Форумът ще бъде открит от г-н Кирил Черкезов, председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Русе.
С оглед предстоящото приключването на дейностите по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за района, попадащ в обхвата на ОИБДТ Русе и съответните СИБДТ към него, ще бъде проведено финално публично представяне на постигнатите индикатори, резултатите и ефектите от дейността на експертната информационна мрежа за територията на административните области, попадащи в обхвата на функциониране на информационните бюра – териториален и тематичен обхват, проведени обучения, постигнати добри практики, постигнати ефекти.

За участие са поканени ръководството на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ на територията на ОИБДТ Русе и ръководствата на СРС със съществувалите по проекта 5 СИБДТ – Бяла, Габрово, Казанлък, Разград и Силистра; синдикални лидери на синдикални секции към СРС на КТ „Подкрепа“ на територията на област Русе; синдикални организации; работодатели; представители на медии.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.