На 28 октомври 2014 г. от 15.00 часа в гр. Пловдив, хотел „Алианс“ /бул. „Васил Априлов“ 7/, Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Пловдив ще проведе специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“ на тема: „Постигнати индикатори, резултати и ефекти по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за Южен Централен район за планиране“.
Форумът ще бъде открит от г-н Атанас Кръстев – председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – гр. Пловдив.
С оглед на предстоящото приключването на дейностите по проект „Подкрепа за Достоен труд“ за района, попадащ в обхвата на ОИБДТ Пловдив и съответните СИБДТ към него, се налага провеждането на финално публично представяне на постигнатите индикатори, резултатите и ефектите от дейността на експертната информационна мрежа за територията на ОИБДТ Пловдив – териториален и тематичен обхват, проведени обучения, постигнати добри практики, постигнати ефекти.

За участие в събитието са поканени ръководството на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ на територията на ОИБДТ Пловдив и ръководствата на СРС със съществувалите по проекта 5 СИБДТ – Асеновград, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково; синдикални лидери на синдикални секции към СРС на КТ „Подкрепа“ на територията на област Пловдив; синдикални организации; работодатели; представители на медии.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.