Позицията на ЕКП относно  стартирания от ЕК процес на размисъл относно социалното измерение на Европа до 2025 г.

Брюксел, 26 април 2017 г.

След като Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, постави началото на дискусията относно бъдещето на Европа, вчера – 26 април 2017 г., Комисията се съсредоточи върху социалното измерение на Европа до 2025 г.

Документът за размисъл, който ЕК представи относно социалното измерение на Европа ще постави началото на процес, в който ще вземат участие граждани, социални партньори, европейските институции и правителства и който ще има за цел намирането на отговори на предизвикателствата пред нашите общества и граждани в следващите години. По-конкретно документът за размисъл относно социалното измерение на Европа, повдига обширни обществени въпроси относно начина ни на живот, но също така и относно начините за поддържане на стандарта ни на живот, за създаване на повече и по-добри работни места, за предоставяне на необходимите умения на хората и за постигане на повече единство сред нас с оглед на бъдещето на обществото и трудовия свят.

Коментирайки този пакет относно Европейския стълб за социални права, Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини заяви:

„Европейските граждани са обезпокоени от влошаването на техните условия на живот и труд и затова ЕКП настоява за Европейски стълб, който да повишава техните социални права. Време е ЕС да покаже, че се грижи за своите граждани. Стълбът включва предложения, които са отдавна са закъснели. Ние ще се мобилизираме против онези, които искат още в началото да ограничат и намалят неговото съдържание и въздействие. Ние сме готови да се ангажираме с консултации и социален диалог за правилното прилагане на принципите в Стълба и приканваме всички организации на работодателите също да се ангажират с това. Правилно е, че Стълбът да бъде отворен за целия ЕС, а не само за страните от Еврозоната. Настояваме всички държави-членки на ЕС да се присъединят към него.“

„В голяма степен принципите са предимно положителни, с някои малки изключения, но ние очакваме Комисията да стигне дори по-далеч и да започне истински възходящ процес на конвергенция, постигайки конкретни подобрения за хората на труда в Европа.“

„Проектозаконът за платен отпуск при отглеждане на дете, бащинство и отпуск за полагащите грижи (за роднина или възрастен човек) е един силно положителен и категорично необходим пример в тази посока. От друга страна е изключително жалко, че той не обхваща подобряване защитата срещу уволнение на майките, които се завръщат на работното си място непосредствено след отпуск по майчинство. Подкрепяме и се включване в ангажимента на Европейската комисия и нейното намерение да постигне приемането му, както и пълно приложение, въпреки противопоставянето от страна на някои работодатели.“

„Въпреки че не сме съгласни с насърчаването на самонаемането като панацея и повсеместна практика при безработица, ЕКП подкрепя предложенията за приемане на стандарти, които да обхващат самонаети и такива работници, които практикуват нестандартен труд. Ние ще участваме конструктивно в консултациите относно преразглеждането на Директивата за Писмена декларация и достъп до социална закрила за всички.“

„Европейската конфедерация на профсъюзите има някои опасения относно предложения тълкувателен документ на Директивата за работното време, който може да доведе до неправилното й приложение в рамките на някои съдебни дела. Настояваме Комисията да проведе подходяща консултация със социалните партньори относно въпросната инициатива.“

„ЕКП оценява факта, че Комисията обмисля необходимостта от по-добро прилагане на съществуващото европейско социално законодателство и правата на човека и призовава да се направят адекватни предложения по най-бързия начин.“