Резолюция на Изпълнителния комитет на ЕКП по повод обсъждания Енергиен пакет в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

ЕКП още веднъж декларира пред европейските политици приоритетите и исканията си за гарантиране на справедлив преход.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за:

Приемане на Пакет 2030 за енергетиката и климата, включващ цели за 40% намаляване на емисиите на парникови газове, 30% възобновяеми енергийни източници, 40% на енергийната ефективност – разпределен по конкретни национални цели;
Европейската комисията да представи конкретни предложения за преодоляване на социалните последици от прилагането на стратегията за нисковъглеродна икономика, която в много региони и сектори не успя да докаже предимствата на подобна икономика с ниски емисии на въглероден двуокис, а напротив – създаде сериозни проблеми.
Преходът към нисковъглеродна икономика в Европа да се превърне в реален, индустриален проект, който да получи подкрепа от бюджета на ЕС и останалите финансови инструменти, с цел подпомагане и подкрепа на нисковъглеродните иновации и на научните изследвания.

Изпълнителният комитет на ЕКП и националните синдикални лидери са единодушни, че:
Енергийният пакет е много спешен въпрос, за който са необходими политически решения, които да отговорят на предизвикателствата, породени от глобалното затопляне.
Проблемите, свързани с масова безработица и нарастващото неравенство в Европа не могат да бъдат решени чрез посегателство върху околната среда.
Не може да съществува заетост и социална справедливост на една опустошена планета, нито може да има политика по околната среда, без в нея да присъства силно социално измерение.

По този повод, г-жа Бернадет Сегол, генерален секретар на ЕКП заяви:
„Измененията в климата представляват екзистенциално предизвикателство за човечеството. В същото време съществуват огромни възможности за работа в енергийната инфраструктура, в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Като синдикалисти ние искаме да бъдат поставени амбициозни климатични и енергийни цели, но и настояваме за справедливост на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии. Положителните и отрицателните въздействия върху работната среда трябва да бъдат управлявани справедливо, като работниците не следва да бъдат пренебрегвани за сметка на технологичните промени.“