Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Условия за придобиване право на обезщетения-лица с прекратени трудови договори, които са били осигурени най-малко 12 месеца през последните 18 месеца.

За период на осигуряване се зачита:

  • Времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  • Времето на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
  • Времето на неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година зачетени за трудов и осигурителен стаж;
  • Времето, което е зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава, на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Лицата трябва да отговарят на следните условия

  1. Да бъдат регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта.
  2. Да нямат придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и да не получават пенсия.
  3. Не трябва да упражняват трудова дейност, за която да бъдат осигурявани, с изключение на еднодневните договори.

Необходими действия, които се подават за придобиване право на обезщетения – лицата трябва до 7 работни дни да се регистрират в Бюрото про труда и в срок до 3 месеца да подадат заявление в НОИ.

При регистрацията в Бюрото по труда се подават Заявление, представят се лична карта, документи за образование, решение на ТЕЛК или НЕЛК.

Към заявлението в НОИ се прилага заповед за прекратяване на правоотношението и документи, удостоверяващи осигурителния стаж.

Ред за отпускане и изплащане на обезщетението

След подаването на всичко документи в срок от 14 дни трябва да бъде отпуснато или отказано обезщетението.

Изплащането се извършва по банкова сметка.

Размер на обезщетението – от 18.00 лева до 85,71 лева, за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.

По време на обезщетение за безработица лицата имат право да работят по трудов договор на непълно работно време и ако възнаграждението им е под минималната работна заплата, ще получат 50% от полагащото им се обезщетение за безработица.

Месечният размер на обезщетението за безработица се определя на дневна база. Дневният размер е 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който лицето е осигурявано за последните 24 месеца преди да бъде прекратено осигуряването. Обезщетението не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер.

Изключения за размера на обезщетението са лица, чийто трудови правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхното съгласие, или заради виновното им поведение. Друг вид изключения са лицата придобили право за безработица преди изтичане на 3 години от предходното упражняване на право за получаване на обезщетение за безработица. За изброените размерът на обезщетението е минималният дневен размер, със срок на получаване 4 месеца.

Срок за изплащане на обезщетението- зависи от продължителността на осигурителния стаж, като за такъв се зачита времето след 31 декември 2001 г., през което лицата са осигурени за безработица. Той е в размер от 4 месеца до 12 месеца.

Спиране изплащането на обезщетенията

  1. Когато лицето започне трудова дейност, за която подлежи на осигуряване в страната или в друга държава.
  2. При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  3. Когато е прекратена регистрацията в Бюрото по труда.