За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Враца са консултирали общо 154 бенефициенти, от които 102 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 116, от които 75 са жени, следвани от учащите – 36, като 26 от тях са жени. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 2. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Варна бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 15-17 години – общо 36, като 26 са жени, 35-44 години – общо 36, като от тях 26 са жени и от 45-54 години – общо 33 човека са консултирани, от които 22 са жени. Следват групите от 55 до 64 години – консултирани общо 20 човека, от тях 15 са жени и от 25 до 34 години – общо 19 души са консултирани, а от тях 13 са жени. От 19-24 години са консултирани общо 4 човека, 3 от тях са жени, а над 64 години е консултиран само един човек.
По показател образование най-много са със средно образование – 62, от тях 35 са жени, следвани от лицата с висше образование – 51, от тях 41 са жени и с основно образование – 36, от тях 26 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Враца са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 5;
– Индивидуални консултации – 97;
– Консултации по електронен път – 67;
– Специални събития не са провеждани, а Обученията на работното място през този период в ОИБДТ Враца са три.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.