За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Пловдив и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ в Асеновград, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково са консултирали общо 311 бенефициенти, от които 163 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 294, от които 153 са жени, следвани от самонаетите – 12, от които 6 са жени. Няма консултирани безработни, а учащите лица са 4, от които 3 за жени. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Пловдив бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 45 до 54 години – общо 83 човека, от които 42 са жени и 35-44 години – общо 79 са консултирани – 45 са жени. Следват групите от 55-64 години – консултирани общо 72 човека – 30 са жени и от 25-34 години – общо 51 души са консултирани – 31 са жени. Над 64 години са консултирани само 2 човека, от които 1 е жена, а от 19-24 години са консултирани 24 човека, от които 14 са жени.
По показател образование най-много са със средно образование – 154, от тях 71 са жени, с висше образование – 137, от тях 78 са жени и с основно образование – 7, от тях 5 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Пловдив са организирани и проведени:

– Стационарни приемни – 6;
– Индивидуални консултации – 231;
– 34 отговори на въпроси от СИБДТ и 37 отговори на въпроси през информационната система;
– Специални събития – 2.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.