За периода януари 2014 г. – септември 2014 г. експертите и специалистите от ОИБДТ – Варна и тези от прилежащите към него Спомагателни информационни бюра „Достоен труд“ във Велико Търново, Добрич, Провадия, Търговище и Шумен са консултирали общо 426 бенефициенти, от които 263 са жени. Запазва се тенденцията най-големият брой обслужени лица да са наетите – 394, следвани от учащите – 15. Няма консултирани безработни, а самонаетите лица са 17. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ОИБДТ Варна бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 35 до 44 години – общо 150 човека и 45-54 години – общо 113 са консултирани. Следват групите от 19 до 24 години – консултирани общо 75 човека, от 25 до 34 години – общо 70 души са консултирани и 55-64 години – общо 61. Над 64 години са консултирани само 6 човека, а от 15 до 18 години са консултирани само 2 човека.
По показател образование най-много са с висше образование – 249, от тях 185 са жени, а със средно образование – 142, от тях 60 са жени.
За отчетния период на ОИБДТ Варна са организирани и проведени:

– Мобилни приемни – 8;
– Стационарни приемни – 14;
– Индивидуални консултации – 257;
– Отговори на въпроси от СИБДТ – 30;
– Специални събития – 4.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.