За периода март-май 2014 г. експертите и специалистите от ЦИБДТ са консултирали общо 107 бенефициенти, от които 65 са жени. Най-голям брой обслужени лица са наетите – 92, от които 53 са жени, следвани от учащите – 13, от които 12 са жени, самонаетите – 1. Консултираните безработни са 3, а от други неактивни лица – 1 човек. Възрастовата структура на консултираните от експертите на ЦИБДТ бенефициенти е най-разнородна. Най-много са консултираните лица от групите 25-34 години – общо 61, като 35 са жени, 19-24 години – общо 20, като от тях 14 са жени и от 35-44 години – общо 11 човека са консултирани, от които 6 са жени. Следват групите от 45 до 54 години – консултирани общо 7 човека, от тях 5 са жени и от 55 до 64 години – общо 5 души са консултирани, а от тях 2 са жени. Над 64 години – консултирани общо 2 човека, от тях 1 е жена, 15 до 18 години е консултирана 1 жена.
По показател образование най-много са с висше образование – 81, от тях 50 са жени, следвани от лицата със средно образование – 21, от тях 12 са жени и с основно образование – 1 жена.
За отчетния период на ЦИБДТ са организирани и проведени:

– Групови мероприятия (мобилни и стационарни приемни) – 7;
– Индивидуални консултации – 89;
– Консултации по електронен път – 4;
– Специални събития през този период в ЦИБДТ не са провеждани, има две Обученията на работното място.

Информационните събития се реализират в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.