Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи.
Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност.
Водени от многократно заявеното разбиране, че решаването на сегашните проблеми и постигането на националните цели за развитие налагат провеждане на отговорен политически дебат, рационални решения и воля за общи действия, а не самоцелно противопоставяне и нетолерантност в услуга на тесни и користни партийни, групови, корпоративни интереси и външнополитическата конюнктура,

НАСТОЯВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

1. Да изберат стабилно правителство с възможности за провеждане на устойчива политика;

2. Новоизбраното правителство спешно да подготви:
 Актуализация на Държавния бюджет за 2014 г. с таван за бюджетен дефицит до 3% от БВП;
 Гарантиране на стабилността на банковата система (вкл. разрешаване на проблема с КТБ) без разходване на публични средства;
 Запазване на съществуващия режим за пенсиониране на индустриалните категорийни работници до намиране на трайно решение;
 Превантивни мерки за гарантиране на енергийната сигурност и стабилност на страната.
3. Да приемат обща законодателна рамка, срокове и инструменти в подкрепа на основните реформи, за постигане на ключовите за обществото приоритети, в т.ч.:
3.1. Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи:
 -Програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение
 -Незабавно присъединяване на България към Европейския банков съюз и възможно най-скоро влизане в ERM и Еврозоната;
 -Подобряване управлението на средствата от ЕС и възстановяване на доверието на ЕС към България, респективно на плащанията по европейските фондове.
3.2. Устойчива бизнес среда и икономическо развитие:
 -Възраждане на индустрията;
 -Приемане на нова енергийна стратегия и реструктуриране на енергийния сектор;
 -Намаляване на административния натиск върху стопанската дейност и гарантиране на равнопоставеност на пазарните субекти;
 -Прозрачност и опростени процедури при обществените поръчки;
 -Установяване на стабилност на нормативната уредба.
3.3. Развитие на стабилен пазар на труда, реформа на образователната система и постигане на обрат в разрешаването на демографските и културно-етническите проблеми:
 -Създаване на условия за качествени и устойчиви работни места, и на тази основа – повишаване и гарантиране на доходите и подобряване на жизнения стандарт на населението;
 -Разширяване на обучението чрез работа, обвързване на образователните с професионалните стандарти, осигуряване и развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения;
 -Осезаеми промени в образователния и трудов статус на групите в неравностойно положение;
 -Преориентиране на демографската политика от помощи към социални инвестиции в новите поколения.
3.4. Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност здравеопазване, обществено осигуряване и социално подпомагане, при отчитане на осигурителния принос на лицата, принципите на справедливост и ефективно управление на финансовите ресурси:
 -Разработване на Национална здравна карта за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните ресурси, създаване на условия за равен достъп до здравни услуги, достатъчност и качество при удовлетворяване на здравните потребности на населението;
 -Приемане на дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система и усъвършенстване на пенсионния модел с цел подобряване справедливостта при достъпа и адекватността на пенсиите, повишаване на доверието и финансовата стабилност на системата;
 -Реформиране и модернизация на социалното подпомагане и социалните услуги, включително прецизиране на методологията и обхвата, завишаване на контрола по изискванията за имуществен и подоходен тест, обвързване с ангажименти в полза на обществото и повишаване на образователното и квалификационно равнище на персонала в тази сфера.
3.5. Повишаване ролята на тристранното сътрудничество:
 -Усъвършенстване на правилата за провеждане на социалния диалог;
 -Задължителност при прилагане на постигнатите консенсусни решения;
 -Регламентиране на правото на колективно трудово договаряне за полагащите труд по служебно правоотношение;
 -Логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство, вкл. чрез гарантиран достъп до актуална и детайлизирана статистическа и финансово-икономическа информация и поддържане на база данни по икономически дейности;
 -Налагане на модела на трипартитно управление на всички институции и фондове, свързани с индустриалните отношения.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Настояваме за предприемане на незабавни действия за гарантиране на обществената сигурност, включително приемане на времева рамка за влизане в шенгенското пространство, осигуряване на реална независимост на правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането.
Очакваме ясни цели, ангажименти и конкретни резултати в посока спазване на реда и законността, гарантиране свободата на предприемачеството и полагането на достоен труд, прозрачност и ефективност при разходването на публичните средства.
Преди нещо да се раздаде, то трябва да бъде произведено! Преди да разпределяте обществен ресурс, трябва да създадете условия за производството на този ресурс, да ограничите корупцията и административния натиск върху бизнеса, да осигурите достатъчно здрави, можещи и знаещи хора за икономиката. Защото хората са най-ценният национален капитал!

Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда Подкрепа