Писмо на президента на КТ „Подкрепа“ Д-р Константин Тренчев до министър-председателя Сергей Станишев

След проведеното първо заседание на Антикризисния щаб и състоялите се разговори между участниците, както и предвид изключителната важност на въпросите, свързани с навременната реализация на политики и мерки, насочени към преодоляване на негативните последствия от глобалната финансова и икономическа криза за България, си позволявам да Ви предложа за обсъждане следните теми и предложения за решение.

Първо: Защита на трудовия пазар и предотвратяване на тежки поражения върху системите за социална сигурност
1. Увеличаване на минималната работна заплата за страната на 360 400 лв. и увеличаване съобразно с това на равнището на минималния осигурителен доход (прагове) по браншове и категории персонал от 1 юли 2009 г.;
2. Увеличаване на размерите на паричните обезщетения за безработица чрез увеличаване на минималното дневно обезщетение от 6 на 12 лева, на максималното обезщетение от 12 на 24, либерализиране на условията за получаване на обезщетението и неговата продължителност съобразно нарасналия осигурителен риск в условия на криза; промяна в механизма на парични обезщетения за безработица по отношение на сезонните и временните работници;
3. Увеличаване на размера на минималното обезщетение за засегнати работници и служители в случай на фалит на работодателя от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на 400 лева месечно, удължаване на срока на неговото получаване от три на шест месеца; облекчаване на административните процедури за достъп за получаване на обезщетението и връщане на размера на вноската от работодателя на равнището й от 2008 г. 0.5% вместо 0.1%;
4. Осигуряване на държавни гаранции за изплащане на договорените в колективните трудови договори обезщетения на уволнени работници и служители над определените минимални такива по Кодекса на труда;
5. Нормативни и регулаторни промени с цел недопускане на по-нататъшни загуби на пенсионните фондове от допълнителното задължително осигуряване (втория стълб) и техните вложители, целящи увеличаване на възможностите за инвестиции в банкови депозити в български банки;
6. Развитие на системата за ваучерно хранене на работниците и служителите, като:
– се увеличи броя на обхванатите предприятия и лица чрез премахване на квотите на операторите;
– преразглеждане на изискванията както за операторите, така и защитите, отчитането и съхранението на ваучърите;
– отнемане на лицензите на неактивните оператори;
– предвиждане на средства в съответните бюджети с цел осигуряване на възможности и за държавните служители и заетите в администрацията да имат достъп до тази придобивка;
– увеличаване на необлагаемата месечна сума за едно лице от 60 на 80 лева.
Освен ползи за работниците, техните семейства и работодателите, всичко това ще стимулира производството и потреблението на хранителни стоки в ниския ценови сегмент, т.е. ще се развие българското производство и ще се създадат нови устойчиви работни места.
7. Незабавно преразглеждане на Националният план за действие по заетостта с цел създаване на ефективни програми за разкриване на нови работни места на засегнати от кризата и загубили работата си работници и служители, в това число и специална програма за „Кремиковци“ АД и други секторно застрашени фирми;
8. Спешно развитие на мерки и политики чрез Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Административен капацитет“ за обучение и преквалификация на човешките ресурси с цел увеличаване на тяхната мобилност и адаптивност към реалните условия по време на криза за реализация на пазара на труда.

Второ: Защита на доходите, покупателната способност и достигнатия жизнен стандарт на населението в периода на криза.
9. Промяна в политиката на БНБ и държавата по отношение на възможностите търговските банки да променят под натиск условията по стари потребителски кредити в ущърб на кредитополучателите;
10. Промени закона за ДДС с цел пълно или частично възстановяване на данъчния кредит при крайния потребител на база касов бон, особено за стоки от жизнено значение, като напр. лекарства, диетични храни, книги и учебници; и специфични услуги напр. адвокатски, туристически, транспортни;
11. Намаляване на административните такси за обслужване на гражданите от държавната и общинска администрация.