„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“
(BG051PO001-7.0.07-0255-C0001)

Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен център за мобилни европейски работници „Arbеit und Leben“ – Хамбург, като привлича Националния осигурителен институт (НОИ) и Европейската мрежа за заетост (EURES) към Агенцията по заетостта (АЗ) за внедряване на добри практики от немския опит в български условия. Изграден е комуникационен канал за пряко консултиране на нуждаещите се лица и осигуряване на т.нар. „комплексно обслужване“ посредством свързване на компетентните институции и за осигуряване на пряк достъп до тях.