През 2015 г. всички станахме свидетели на историческите и глобални решения относно целите за устойчиво развитие на ООН и Споразумението относно климата, подписано в Париж. Всичко това определя пътя на един свят с нулеви въглеродни емисии / с нулева-бедност, но подобни амбициозни задачи биха могли да бъдат постигнати, само ако всяка държава има свой план за:

 • Пълна заетост и достойни условия на труд – ключов двигател за развитие и приобщаващ растеж, носещ универсална социална защита, минимално равнище на работната заплата, зачитане правата на работещите, колективно договаряне и равнопоставеност на жените;
 • Индустриална трансформация/реформа и плавен преход към по-ниски въглеродни емисии и енергия, добита от възобновяеми източници.

МКП (Международната Конфедерация на профсъюзите) се обръща към своите членове с призив за иницииране на социален диалог с националните правителства и работодателските организации с цел съставяне на план, съдържащ мерки за преход към:

– декарбонизация;

– работни места, които намаляват неравенството сред трудещите се;

– справяне с високото равнище на безработицата, непълната и недостатъчна заетост;

– инвестиции в работни места, насочени към зелена инфраструктура и щадяща икономика;

– подкрепа на уязвимите групи работещи и общности.

Колкото повече се постигне по отношение на тристранния или многостранния диалог и планиране, толкова по-бързо ще може да се достигне крайната цел за едно трудово бъдеще с пълна заетост, достоен труд и устойчивост.

2016 година стартира с доклад, представен от международната конфедерация Oxfam, в който е посочено, че 1% от населението притежава толкова голяма финансов ресурс и богатство, колкото останалите 99%. Докладът на МКП, наименуван „Скандал“, разкрива скритата работна ръка, към която могат да бъдат причиследно около 94% от работещите. Те от своя страна носят печалба за 50 от най-големите компании в света, но въпреки това не може да бъде направена каквато и да била връзка между тях и съответната компания. Те предимно живеят бедно, получавайки понякога заплата дори по-ниска от минималната, с несигурни условия на труд, занимават се с работа, която често е опасна. Дори независимата организация за защита на човешките права Amnesty International описа покварата на добивна верига за доставки от Конго, в която е често срещана практиката за полагане на детски и принудителен труд. Всичко това обрисува един икономически модел, в който неравенството се е превърнало в характеристика – един свят, който се налага да бъде променен.

С подобрение в застой, безработицата все още се намира в исторически високи равнища, докато същевременно кризата с бежанците е по-сериозна дори от тази по време на Втората световна война. Всичко това се дължи на конфликт и икономическо отчаяние и по тази причина ние се нуждаем от тотална промяна в системата, ако искаме да реализираме социално справедлив и екологично устойчив свят.

Членове първи и втори от далновидната Декларацията на МОТ от Филаделфия (1944 г.) излага естеството и характеристиките на един справедлив трудов свят:

 • Свободата на изразяване и сдружаване са от съществено значение за устойчивия прогрес;
 • Бедността на едно място, представлява опасност за просперитета на всички останали;
 • Траен мир може да се постигне само ако се основава на социална справедливост;
 • Всички национални и международни политики трябва да бъдат прилагани, оценявани и да се насърчават, ако са насочени към постигане на социална справедливост.

Всичко това формира стабилна основа, на която може да се базира изграждането и борбата за постигане на ново бъдеще.

Основните приоритети на МКП са посветени на полагане на новите основи за бъдещето – такова, каквото го искаме:

 • Премахване на робството;
 • „Укротяване” корпоративна власт в снабдителните вериги;
 • Справедливост и справяне с климатичните промени;
 • Осигуряване на равенство между половете и права за жените;
 • Уважаване правата за всички, включително младите хора, мигрантите и бежанците;
 • Организация за изграждане властта на работещите: сигурна и официална работа, премахване на сивата икономика, универсална социална защита, заплащане, позволяващо поне едни минимални условия на живот, колективно договаряне и безопасен труд.

Има някои основни акции на МОТ през 2016 г., по време на които МКП ще положи сериозни усилия да реализира амбициите си:

 • Предстоящо през март 2016 г. заседание на управителния орган на МОТ, където трябва да вземат решение относно преразглеждането на Тристранната Декларация на МОТ относно принципите за мултинационалните предприятия и социалната политика, както и проследяващите ги механизми;
 • Конференция на МОТ през 2016 г. и обща дискусия относно достойните условия на труд и глобалните снабдителни вериги;
 • През 2016 г. – оценка на въздействието на Декларацията на МОТ относно социалната справедливост за справедливата глобализация.

Набелязани са още някои ключови събития от календара на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), които са от съществено значение за всички работещи хора по отношение на целта за постигане на положителна промяна на икономическата и социална политика:

 • Консултации във връзка със стандартна надлежна проверка на мултинационалните предприятия;
 • Форумът на ОИСР и срещата на министрите в началото на юни;
 • Форумът за дигитална икономика и отнасящата се до него министерска среща в края на юни.

Освен това, на своето заседание в Китай Г20 ще се занимае с Целите за устойчиво развитие и климата. Неравенство, работни места, заплати, социална защита и снабдителни вериги – това са все теми, които са включени в дневния ред на министерската среща в края на юни, както и в този на срещата на върха, планувана за септември.

Има и много други важни форуми, на които МКП също ще се постарае да осигури чрез своя бюлетин глобален отпечатък от техните събития от следващите седмици, както и да окаже влияние в положителна насока.

Генералният директор на МОТ Гай Райдър, настоява за активно участие в дискусиите на равнище държава, озаглавени – „Centenary Conversations“ („Стогодишни разговори”) – във връзка с бъдещето на труда. Той предлага следните четири тематични области:

 • Труд и общество;
 • Достойни работни места за всички;
 • Организация на труда и производството;
 • Управление на труда.

Това е възможност да се проведе кампания с правителствата да установят такъв социален диалог, който да идентифицира и да се справи с достойните работни дефицити и да се разработи план за постигане на достойни условия на труд, реализиращ Целите за устойчиво развитие, заедно с един постепенен преход към премахване употребата на изкопаеми горива. Също така се открива възможност от правителствата и работодателите да се изиска зачитане на правата на работещите и ролята на синдикатите. Вероятно ще има и хора, които ще се опитат да насочат този дебат само в рамките на дискусията за технологиите, изключвайки въпросите за политиката и целите. Технологията и нейният напредък сами по себе си не ще определят бъдещето на труда – тук трябва да се разясни как употребата на напредналите технологии да гарантира справедливо и устойчиво развитие на труда със справедливо разпределение на генерираните приходи.

Целта на участието в дискусиите, озаглавени – „Centenary Conversations“, на МОТ е също така да се реализира идеята за свят с нулеви въглеродни емисии / нулева бедност, която да гарантира пълна заетост, сигурни и устойчиви работни места, минимални работни заплати – адекватен доход, колективно договаряне и безопасен труд с универсални права и социална закрила.

Това е посоката, в която дебатът относно бъдещето на труда трябва да поеме!