Уважаеми дами и господа, колеги, социални партньори,
Конфедерацията на труда „Подкрепа“ следи с нарастваща тревога развитията около Корпоративна търговска банка в частност, а оттам – и в банковия сектор като цяло.
Разнопосочните действия на политици и институции оставят в обществото впечатлението, че се разиграва предварително подготвян сценарий с вреден и потенциално опасен изход както за банковия, така и за неразривно свързания с него реален сектор.
Кризата в КТБ поставя на тежко изпитание много на брой предприятия и техните работници и служители, чиито средства са блокирани в нея по решение на съответните институции без никаква гаранция, че подобни действия няма да бъдат извършени и на други места, още повече, че беше направен и подобен опит. Както и без ясно, еднозначно и убедително обяснение на всякакви предприемани мерки.
Убедени сме, че този възел може да бъде развързан единствено и само при осигуряване на пълна прозрачност по отношение на процедурите, прилагани при установяването на истинската ситуация в банката.
От друга страна, си даваме ясна сметка за специфичните правила, по които работи всяка банкова институция, правещи невъзможни стандартните подходи по осигуряването на необходимата прозрачност, която би снела подозренията по отношение работата на официалните органи.
В този смисъл, бихме си позволили да ви предложим да направим заедно съответните постъпки пред Българската народна банка за допускане на наши представители като наблюдатели в тези процедури по оценка. При пълното спазване на всички изисквания за професионализъм на участниците и следване на всички специфични правила на извършваната дейност.
Вярваме, че този подход би бил от полза на всички интереси, които нашите организации защитават, както и, на първо място, на големия обществен интерес.

С уважение!
16.07.2014 г.
София
Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ „Подкрепа“