Уважаеми г-н министър-председател,
С тревога наблюдаваме безсилието на държавата да стабилизира и управлява дружеството „Напоителни системи“ ЕАД, което е част от националната сигурност на Република България.
Колко още щети и бедствия трябва да се случат, за да се убедят държавните институции, че е необходим денонощен контрол и надзор от специалистите и работниците на държавното дружество „Напоителни системи“ ЕАД, както и бюджетно финансиране за превантивни действия за предпазване от вредното въздействие на водите?
Работниците на „Напоителни системи“ ЕАД – членове на КТ „Подкрепа“ се обръщат към Вас в качеството Ви на министър-председател на Република България и настояват:
1.За изплащане на дължимите работни заплати в пълен размер от месец септември 2014 г. и гарантиране на ежемесечно получаване на трудовите възнаграждения на работещите.
2.Възстановяване на средствата до 31.12.2014 г., представляващи несправедливо понесена финансова тежест от „Напоителни системи“ ЕАД през периода 2011-2013 г. в размер 19 774 704 лв. в изпълнение на параграф 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите.
3.В закона за Държавния Бюджет на Република България за 2015 г. да се осигурят средства, дължими на дружеството за извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите в размер на 25 млн. лв. без ДДС.
За пореден път ние настояваме за отговорна управленска политика по напояване и отводняване в държавата ни, в която държавното дружество Напоителни системи ЕАД да има своето достойно място!
В случай, че държавата не счита за приоритет сигурността на населените места, инфраструктура и земеделски земи, както и живота на населението по поречието на водните басейни в България, би следвало да предприеме необходимото за ликвидиране на „Напоителни системи“ ЕАД, като понесе отговорността за тези си действия.
КТ „ПОДКРЕПА“ предлага със съвместни усилия на синдиката и държавата да бъде разработена стратегия за развитие на дружеството, както и екшън-план за нейното осъществяване.
Уважаеми г-н министър-председател,
Надяваме се на рационални действия от страна на правителството по този толкова важен и наболял проблем и предлагаме своята експертна помощ за неговото разрешаване.
В противен случай няма да бъдем способни да спрем справедливия гняв на работниците и служителите на „Напоителни системи“ ЕАД, които ще предприемат всичките позволени от закона действия, за да защитят трудовите си и човешки права.

С уважение:
Д-р Константин Тренчев:
Президент на КТ „ПОДКРЕПА“

Анелия Иванова
Председател на НФЗГС на КТ „Подкрепа“