Позицията на ЕКП по отношение излагането на азбест е, че трябва да бъдат предприети адекватни действия на европейско равнище, като по този начин биха могли годишно да бъдат спасени 90 000 човешки живота в цяла Европа. За съжаление, Европейската комисия застана на страна на бизнеса, който иска да ограничи мерките и да спести средства, предлагайки преразглеждане на Директивата от 2009 г. относно излагането на азбест по време на работа, която определя като опасно висока стойност и максимално ниво на излагане 0,1 влакна азбест на cм3 (кубичен сантиметър).

Употребата на азбест вече е забранена в Европа, но въпреки това работниците все още са изложени индиректно, което увеличава риска от заболяване от рак, особено след контакт, какъвто могат да имат строителни работници по време на реновиране и/или разрушаване на сгради. В ЕС-28 за 2019 г. са регистрирани 90 730 смъртни случая, свързани с азбест, а според изследване на Европейския парламент, без допълнителни действия, до 2029 г. техния брой ще достигне 120 000.

През октомври 2021 г. Европейският парламент гласува ново ограничение от 0,001 влакна/см3 въз основа на данни от Международната комисия по трудово здраве, че всичко под това не би предпазило от рак, причинен от контакт с азбест. Въпреки това, Комисията предложи ограничение от само 0,01 влакна/см3, за какъвто праг призовават бизнес асоциациите. Това не би подобрило стандартите в държави-членки като Дания, Франция и Германия, и е значително под стандарта от 0,002 влакна/см3, определен в Холандия.

В проектопредложението на ЕК се казва, че това „няма да постави непропорционална тежест върху бизнеса в съответните сектори“. Според ЕК цената за засегнатите предприятия, ако се приеме предложението на ЕКП и това на Европейския парламент, ще бъде 100 милиарда евро. Този еднократен разход е значително по-малък от годишно заплащаните от европейските системи за обществено здравеопазване 40 милиарда евро за лечение на хора с рак, причинен от контакт с азбест. Поради тази причина ЕКП ще работи интензивно с членовете на Европейския парламент за подобрение на предложението.

По този повод Клаес-Микаел Стал, заместник-генерален секретар на ЕКП,  заяви:

„Европейските ограничения за излагане на азбест са опасно високи и всяка година поставят хиляди работници, особено тези в строителството, на риск от развитие на рак. Ангажимент от страна на Комисията да преразгледа тези ограничения може да помогне за спасяването на много животи. За съжаление, Комисията застана на страната на бизнеса, а не на науката, като предложи лимит, който ще постави много работници, изложени на азбест, в риск от развитие на рак. Животът на хората винаги трябва да е преди печалбата. Еднократните разходи за намиране и безопасно отстраняване на азбест са малки в сравнение с годишните разходи на обществените здравни служби за лечение на хора с рак, свързан с азбеста. Ние работим с членовете на ЕП и министрите, за да подобрят това предложение и да гарантират, че работниците, техните семейства и данъкоплатците няма да продължат да плащат цената за бездействието по отношение на азбеста.“

В допълнение, генералният секретар на Европейската федерация на работещите в строителството и дървообработването (EFBWW) Том Делю подчерта: „Има 35 милиона сгради с азбест – сгради, които ще бъдат реновирани или разрушени от работници в контекста на вълната за обновяване на сградния фонд и на Европейската зелена сделка. Няма безопасно ограничение, което да защити работниците от азбест. Ние не можем да загърбим строителните работници и други професии, които редовно са изложени на азбест. Има само един начин: приемане на гранично допустима стойност от  1000 влакна/m3 (кубичен метър). Комисията също така трябва да представи цялостен подход за справяне с тази ситуация, който да включва енергийно обновяване на сгради, профилактика на професионалните заболявания, регистрацията на наличните места с азбест, като преди всичко ние се нуждаем от рамкова стратегия за безопасно премахване на азбеста, стратегия която да се прилага във всички страни от ЕС.“