На 04 септември 2013 г. в гр. Благоевград ще се проведе събитие-обучение на работното място по БЗР, по време на което ще бъде представена и дискутирана темата „Оценка на професионалния риск“. Целта на мероприятието е информиране на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. Организатори на събитието са Информационно направление Безопасност и здраве при работа на Централно информационно бюро „Достоен труд“, като участие ще вземат работещите в Ансамбъл „Пирин“ Благоевград.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.