Днес, 18 април 2012 г., Европейската комисия публикува своя пакет за трудова заетост. Докато в съобщението й -„Към възстановяване чрез разкриване на работни места“, правилно се поставя акцент върху обезсърчителното предизвикателство за справяне с високата и продължителна безработица в цяла Европа, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) има сериозни съмнения по отношение на възможността това да бъде постигнато.
С предложенията на комисията няма да се постигне нищо, което да помогне за разкриване на качествени работни места, ако Европейският съюз и неговите държави-членки продължават да прилагат мерките на строги фискални икономии. Дори точно обратното намаляване на дефицитите в период на рецесия ще доведе до още по-голямо задълбочаване на рецесията и дори до още по-високи равнища на безработица. Политиките, отнасящи се до пазара на труда, не биха могли да компенсират провалилите се вече макроикономически политики. Съвсем правилно комисията идентифицира следните няколко сектора зелена икономика, здравният сектор и информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като сектори, имащи потенциал за създаване на заетост. Въпреки това, без инвестициите, необходими за развиване на гореспоменатите области, включително инвестиране в нови умения, обучение и по-високо заплащане, особено в сектора на здравеопазването и социалните услуги, всичко това ще остане под формата просто на едни добри намерения.
Комисията продължава да се фокусира върху реформите в пазара на труда и върху преработката на едни вече стари и използвани неефективни подходи, като например „flexicurity“ – съчетаване на гъвкавост и сигурност. Докато този модел проработи в някои северни страни, то в други части на Европа доведе до повишаване на несигурността за работещите хора. Насърчаването на тази концепция и същевременното застъпване в полза мерките на строги икономии е изключително неискрено – това няма да разкрие трайни работни места и дори ще доведе до още по-висока несигурност в рамките на заетостта и още по-големи неравенства. Реформите в Германия и в страните-членки на Източна и Централна Европа са нагледна и поразителна илюстрация в това отношение.
Съобщението на Европейската комисия съдържа и някои разумни и положителни предложения: засилване на участието на социалните партньори в процеса на разработване на макроикономическите политики, както и политиките по отношение на пазара на труда; ролята на достойното заплащане във връзка с осигуряване на качествени работни места и на вътрешно търсене; увеличаване на минималните заплати с цел да се предотврати все по-разпростиращото се явление „работещи бедняци“; действия в подкрепа заетостта на младите хора и в подкрепа борбата с недекларирания труд. С цел да се замени „управлението чрез строги икономии“ от „управление чрез растеж и добри работни места“, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призовава всички европейски политици и властимащи да се застъпят за тези предложения.
Г-жа Бернадет Сегол, Генералният секретар на ЕКП, заяви: „Разбира се, ние трябва да се извършим подробен анализ на пълния пакет за трудова заетост, но нашата първоначална реакция бе, че в него не се съдържат решения за справяне с спредизвикателството на европейска безработица, която към момента засяга над 24,5 милиона души. Растежът и разкриването на нови работни места трябва да бъдат с най-висок приоритет, но без прекратяване на практиката на строги икономии и без Европейски инвестиционен план, ЕС няма да успее да ги осигури“.