ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА,

 

Националната Федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ ”Подкрепа” и СРС към КТ „Подкрепа“ – Дупница се обръщаме към Вас, тъй като проблемите на работниците и служителите в Държавните горски предприятия, техните териториални поделения и Изпълнителна агенция по горите не могат да продължават да се неглижират. Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ е представител на заетите в селското и горското стопанство. От друга страна, СРС към КТ „Подкрепа“ – Дупница не може да остане безучастен, след като беше повдигнато обвинение на наш колега – горски стражар от ТП ДГС „Дупница“.

Нашите две структури и присъединилите се в подписката работници и служители в държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите, както и представители на граждански организации и граждани Ви призоваваме за държавническо поведение и предприемане на конкретни действия в качеството Ви на отговорни фактори в управлението на страната ни, контрола и стопанисването на българските гори. Заедно можем да повишим доверието на гражданите към горските служители във всички държавни предприятия, Изпълнителна агенция по горите, Общински горски структури, горски сдружения, стопанисващи гори на физически и юридически лица.

Авторитетът на горския в днешните времена е смазан. Над 45 000 са заетите в сектора, които се грижат за зeленото богатство на България. Горските стражари и ловните надзиратели всеки ден, 24 часа, 365 дни в годината, полагат неимоверни усилия да опазят от системни нарушители поверените им за опазване горски територии. За това те носят дисциплинарна отговорност за извършените нарушения. На тези професионалисти са вменени множество задължения, но имат на разположение твърде ограничени правомощия по сега действащия Закон за горите. Те са с вързани ръце, безпомощни срещу  бракониера – системен нарушител на закона. В горите на България се извършват огромни нарушения, неразкриването им доведе до внушения, че самите горски работници и служители са тези, които престъпват закона. Това е недопустимо! Не можем да мълчим, когато текат процеси за обезличаване професията на лесовъдите. Горите и лесовъдите са част от една система. Никой не разрушава системата, от която зависи.

Горският служител днес е обезличен, носи голяма отговорност за неговите действия и бездействия, но няма достатъчно права като длъжностно лице да действа и да се противопостави на посегателствата в горите. От друга страна, ниската събираемост на сумите по влезли в сила наказателни постановления, изгражда чувство за безнаказаност у нарушителите и ги кара да стават все по-нагли и агресивни към действията на служителите по контрола и опазването на горските територии. Това компрометира основната функция на наказанието – да повлияе превъзпитаващо и превантивно върху поведението на нарушителя и на другите членове на обществото.

България разполага с много добри специалисти лесовъди. Колкото и критични периоди да е имало, благодарение на тези професионалисти по горите, държавата ни получи през 2020 година,  вота на европейските граждани за наградата на Европейската комисия „Натура 2000“ за реализирания проект „Партньорство за опазване на българските стари гори в Натура 2000“. Финансовите и натуралните показатели са достатъчно красноречиви за експертизата на заетите в сектора.

Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ ”Подкрепа” подчертава, че трябва да продължи да се развива и допълва реформата в сектора, която не е завършила. В тази връзка предлагаме служителите по опазване на горските територии да имат правомощия по закон като длъжностно лице, аналогични на тези на служителите в МВР или на жандармерията в горските територии. Апелираме да бъдат не само чути и приети нашите предложения, но и във възможно кратки срокове разписани в нормативната уредба, касаеща горите. За целта предлагаме следните нормативни изменения и допълнения:

 1. I. Закона за горите

Чл. 190. (1) Функциите по опазване на горските територии, независимо от тяхната собственост, се възлагат на лица с лесовъдско образование.

(2) Лицата по ал. 1:

 1. /нова – имат право да извършват заснемане с технически средства на нарушителите и превозните средства и вземат всякакви превантивни мерки с цел /опазване на поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
 2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
 3. /нова – имат право да /проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
 4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
 5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
 6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
 7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;
 8. /нова – имат право да /дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
 9. /нова – имат право да /издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;
 10. /нова – имат право да /задържат вещите – предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;
 11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии;
 12. /нова – имат право да/ спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход.

Нова алинея 3:  При и по повод изпълнение на трудовите задължения лицата по ал. 1, както и лицата по чл.235 от ЗГ , са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.

    Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори /ново и лицата по чл.190/ имат право да:

 1. /ново проверяват самоличността на физическите лица и/ отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи;
 2. използват физическа сила и помощни средства /ново и извън поверените им за опазване горски територии в района на дейност на съответното държавно предприятие също и назначените лица за опазване на горските територии – общинска собственост и извън поверените им за опазване горски територии на територията на съответната община или общини, в които попадат тези територии, включително и извън установеното им работно време/ само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин, при:

а) противодействие или отказ да се изпълни законово разпореждане;

б) задържане на правонарушител;

в) нападения срещу служителите или граждани;

г) групови нарушения на обществения ред;

 1. задържат лице, което:

а) не се подчинява на законно разпореждане;

б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане;

 1. използват при установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му технически средства или системи, заснемащи или записващи /ново видео със служебна камера монтирана на рамо или челна на челото, дрон, смартфон или таблет/:

а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;

б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението;

 1. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
 2. носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и опазване на /ново държавната и общинската собственост или за собствеността за която са наети да опазват/.

(2) При задържане на правонарушител по ал. 1, т. 3 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.

(3) При предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи. Протоколът съдържа:

 1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
 2. дата на съставяне на протокола;
 3. дата и място на задържането;
 4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
 5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
 6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
 7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания;
 8. подпис на горския инспектор/ново или лицето по чл. 190/ .

(4) Преди предаване на лицето и съставянето на протокола по ал. 3 на задържаното лице се извършва медицински преглед.

(5) Горските инспектори/ ново и лицето по чл. 190/ използват физическа сила и помощни средства по ал. 1, т. 2 след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като горските инспектори/ ново и лицето по чл. 190/ са длъжни:

 1. по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
 2. да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.

(6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.

(7) След използване на физическа сила и помощни средства горските инспектори изготвят доклад до ръководителя си.

(8) Помощни средства /които имат право да използват лицата по чл.200 / са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни – кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства.

(9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, ал. 5 може да се използва единствено при неизбежна отбрана, когато използването му се явява абсолютно необходимо. За всеки случай на използване на оръжие се изготвя писмен доклад, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.

(10) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори, както и организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.

        Чл.187.  Предлагаме за собствениците на поземлени имоти в горски територии по чл.187 ал. 3 от ЗГ да заплащат годишна такса, определена със заповед на директора на държавното предприятие за опазване на тяхната собственост от държавните предприятия по чл. 163. В противен случай, безвъзмездната работа на териториалните поделения /ДГС/ да  опазват чужда собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително, може да се приеме от европейските  институции  като „държавна помощ” за определени физически и юридически лица, подобно на „заменките на гори“.

 

Предложения за допълнителните разпоредби на Закона за горите

„Видеонаблюдение“ е техническа форма на обработка и съхранение в предвидения в закона срок на лични данни, извършвани при спазване на изискванията за защита на личните данни и на разпоредбите и на този закон, свързани с изискванията при обработката на лични данни съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), включваща заснемане на лица в охраняванните горски територии и запис на получените данни.

„Сигнално-охранителни известителни системи“ са алармени системи против навлизане на моторни превозни средства в районите с концентрация на нарушения в горите , включващи централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при опит да бъдат преодолени бариери и нарушаване на правните норми за достъп на моторни превозни средства и физически лица.

 „Системно“ е извършването на три или повече нарушения от едно физическо лице по закона за горите в продължение на две години, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

 1. II. Наказателният кодекс

Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено от /ново – длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1,  от Наказателния кодекс /   при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.

(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.

(4) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

Чл. 12а. (1) Не е общественоопасно причиняването на вреди на лице, извършило престъпление /ново – и нарушение по Закона за горите/ при неговото задържане за предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.

(2) Необходимите мерки за задържане на лице, извършило престъпление, се превишават тогава, когато има явно несъответствие между характера и степента на обществената опасност на извършеното от задържаното лице престъпление и обстоятелствата по задържането, както и когато на лицето без необходимост се причинява явно прекомерна вреда. В тези случаи наказателна отговорност се носи само в случаите на умишлено причиняване на вредата.

Чл. 42б. Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес е явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице в съответствие с определената от съда периодичност, но не по-малко от два пъти седмично.

(2) Пробационната мярка задължителни периодични срещи с пробационен служител се провежда в пробационната служба, на чиято територия е настоящият адрес на осъдения. По изключение те може да се проведат на друго подходящо място, определено от пробационния служител, ако важни причини налагат това. Срещите са планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.

(3) Пробационната мярка ограничения в свободното придвижване е налагане на една или няколко от следните забрани за:

 1. посещаване на точно определени в присъдата места, райони и заведения;
 2. напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора;
 3. напускане на жилището, което обитава, за определен период от денонощието.

(4) Пробационната мярка включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие е насочена към трудова интеграция или изграждане на социални навици и умения за законосъобразно поведение на осъдения.

(5) Пробационната мярка безвъзмезден труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на свободата на осъдения.

 

Чл.131 .(Изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 1975 г., доп., бр. 28 от 1982 г.; изм., бр. 27 от 2009 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.; доп., бр. 61 от 2013 г.; доп., бр. 84 от 2013 г.) (1) (Предишен текст на чл. 131 – ДВ, бр. 62 от 1997 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) За причиняване телесна повреда:

 1. (изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) на длъжностно лице, на представител на обществеността, както и на военно лице, включително и от съюзна или приятелска държава или войска, при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или на лице, ползуващо се с международна защита;
 2. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г.) от длъжностно лице, от представител на обществеността, от полицейски орган при или по повод изпълнение на службата или функцията му;
 3. на майка или на баща;
 4. (доп. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице;
 5. по начин, особено мъчителен за пострадалия;
 6. от лице, извършило умишлено друга тежка или средна телесна повреда по чл. 128 и 129 или по този член, за която не е постановена присъда;
 7. повторно, ако телесната повреда е тежка или средна;
 8. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

    8а. (нова – ДВ, бр. 84 от 2013 г.) с цел отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия;

 1. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) по начин или със средства, опасни за живота на мнозина или с особена жестокост;
 2. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) с користна цел;
 3. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление;
 4. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.; доп., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) по хулигански, расистки или ксенофобски подбуди,

наказанието е лишаване от свобода: от три до петнадесет години при тежка телесна повреда; от две до десет години при средна телесна повреда; до три години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 и до една година или пробация по чл. 130, ал. 2.

(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп., бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп., бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.; изм., бр. 27 от 2009 г.; изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.; доп., бр. 61 от 2013 г.) За причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, /ново – на лица, на които са възложени функции по контрол и опазване на горските територии/ или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност или на медицински специалист, на учител (възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му, наказанието е лишаване от свобода:

 1. от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда;
 2. от три до десет години при средна телесна повреда;
 3. от една до пет години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 ;
 4. до три години при лека телесна повреда по чл. 130, ал. 2 .

До момента текстът касае само „служител от Изпълнителната агенция по горите“, а често се случва да бъде нанесена телесна повреда на служители на ТП на ДГС/ДЛС, които не са служители на ИАГ, но са им вменени функции по опазване на горски територии. С предложената промяна ще се обхванат всички лица, на които са възложени функции по контрол и опазване на горските територии независимо от собствеността им.

Предлагаме за  „системно“ нарушение на Закона за горите да се носи наказателна отговорност по НК – една година безвъзмезден труд за извършителите на деянието /нарушителя да залесява обществените места, както в урбанизираните територии, така и в горите/.Пробационната мярка“  по чл. 42б ал.(5) Пробационната мярка безвъзмезден труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на свободата на осъдения.

Предлагаме за  посегателство срещу наетите лица  по чл.190 ал. (1) /горски стражари и ловни надзиратели/, изпълняващи функции по опазване на горските територии, да се носи наказателна отговорност по НК – една година ефективна присъда за извършителите на деянието или „Пробационната мярка“ за ограничения в свободното придвижване на лицето в горска територия.

III. Предложение за допълнение на Наредбата за категоризация на труда при пенсиониране

Условията на труд на заетите в горското стопанство са неблагоприятни. Докато при другите работещи има възможност да се предприемат мерки за смегчаване на натоварването на организма при тежки климатични условия, тук е невъзможно. Сняг, леден студ, тропическа жега или дъжд – горските стражари и инспектори са навън. В допълнение са изложени на физически посегателства, а носят и дисциплинарна отговорност за събития, извън техните преки действия.

Поради всичко изброено, предлагаме професията да бъде допълнена като нова точка 45, ал. 2 на Наредбата за категоризация на труда при пенсиониране.

IV. Предлагаме да се пристъпи към постепенна оптимизация на състава на Държавните горски предприятия, както и в структурите на ИАГ, но не сред пряко заетите на терен. В много случаи констатираме дублиране на дейности и длъжности на служители с контролни правомощия, същевременно липсват добре мотивирани лица за опазване на охранителните участъци. При болничен или отпуск на един горски стражар, заместващия го стражар се натоварва двойно. Настояваме също така да бъдат намалени площно охранителните участъци.

Констатирали сме и прекалено много вменени задължения и отговорности на началниците на ГСУ /старши лесничеи/, което  не е от полза за сектора и самите служители, защото по-голямото натоварване с множество задължения и отговорности на част от служителите по горите води до допускане на неволни грешки и невъзможност за изпълнение на всички от поставените им задачи. Настояваме за значителни промени в „длъжностните характеристики“ по отношение на правилно разпределение на вменените служебни задължения за носене на отговорност от едни служители по горите за сметка на други. Това ще помогне на ръководствата на ДГС, за да се спре противопоставянето на служителите един на друг и подозренията свързани с назначения по политически причини, а не на база професионални качества и необходимост от работна сила. Тази стъпка ще повиши постепенното доверието в сектор горското стопанство  и подозренията за партийни назначения на служители по горите.

V.Настояваме за:

 1. Подсигуряването на достатъчно средства – финансови и технически за по-ефективно изпълнение на служебните задължения на работещите в ИАГ и нейните структури и специализирани териториални звена. Във всички случаи приходите в бюджета на Република България от сектор горско стопанство са достатъчно, за да бъдат предвидени повече средства за дейностите по контрол в горите, изпълнявани от контролните органи в горите – РДГ.
 2. Въвеждане на материални поощрения, съгласно показаните резултати в контрола и опазването на горските територии и други механизми, стимулиращи положителна промяна в мисленето и отношението към горите на заетите в сектора.

Искрено се надяваме да получим от Вас съдействие и отговор на поставените от нас въпроси. В рамките на добронамерен диалог бихме могли да защитим адекватно правата на служителите в сферата на горското стопанство и развитието в горския сектор в името на българската гора и специалистите, които се грижат за нея.

Ние работещите в сектор горско стопанство сме професионално ангажирани и убедени, че ще продължим да бъдем един от водещите примери сред Европейската общност  в сектор гори и горско стопанство. Нашите цели са присъщи и в значителна част спомагат за развитие на зелената икономика, оптималното използване на ресурсите от горите и най-разумното им оползотворяване за повишаване на брутния вътрешен продукт на България.

Ние сме убедени, че тези належащи промени в нормативната уредба в горите, Наказателния кодекс и Наредбата за категоризацията на труда при пенсиониране за защита на служителите в горския сектор в България могат да бъдат постигнати с общи усилия и разбиране от страна на ръководството на ИАГ, МЗХГ и Министерство на правосъдието и апелираме за реализиране на исканията ни и общите ни цели, защото сме длъжни да запазим и предадем горите на нашите деца и внуци!

ПОДПИСКА КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ,НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ……………

ПОДПИСКА КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ,НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ КЪМ ДГП , ТП ДГС/ДЛС………………………..

ПОДПИСКА КЪМ ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ,НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ КЪМ ИАГ РДГ …………………………..