Европейската Конфедерация на Профсъюзите представлява 45 милиона работещи от 90 национални синдикални конфедерации в 38 държави и 10 европейски отраслови синдикални федерации. Тя представя следните приоритети, свързани с новия мандат на институциите в ЕС и по-специално Програмата на новата Европейска комисия, както и стратегията за следващите пет години.

Приоритетите са насочени към европейските и национални институции, социалните партньори и всички заинтересовани страни; а също и към изграждане на сътрудничество с цел по-благоприятно бъдеще за Европа, базирано на демокрация и социална справедливост, качествени работни места, по-добри условия на труд, по-високо заплащане и справедлив преход.

 1.Демокрация и бъдещето на Европа

Да бъдат изградени европейски сдружения за демокрация, с участието на социалните партньори и организации на гражданското общество, заедно с представители на политиката и институциите.

Да бъде осигурено пълно сътрудничество на социалните партньори в оповестената Конференция за Бъдещето на Европа, както и при всички други, свързани с това консултации и предложения, отнасящи се до европейското бъдеще. Също така и спрямо Доклада за укрепване върховенството на закона и възможните конституционни реформи, както и промени в Лисабонския договор, включително засилване ролята на Европейския парламент и продължаване на Правилото за гласуване с квалифицирано мнозинство при пълно зачитане на автономните преговори и споразумения на социалните партньори.

Всички тези инициативи следват стремежа за постигане на подновени Европейски социален договор, Протокол за социален напредък и по-задълбочен социален диалог и прилагане на демокрацията на всички нива; като същевременно се гарантира, че всички политики на ЕС зачитат социалната устойчивост и рационалното използване на природните ресурси.

 2.Икономическо управление

Да бъде стартиран извънреден план за обществени и частни инвестиции, свързани със създаването на качествени работни места, чрез реализиране на бюджетния потенциал, за да се даде възможност на публичните инвестиции, както и на инвестиране в областта на обществените услуги.

Да бъде реформирана рамката на Европейската икономическа политика, за да се насърчава нарастване на обществените и частните инвестиции, и да се постигне нарастващо икономическо сближаване между държавите членки, както и да се увеличи икономическата и социална кохезия като същевременно се следват целите, засягащи  климатичните промени.

Да бъдат подобрени Договорът за европейска стабилност и растеж, управлението на Икономическия и паричен съюз, процесът на Европейския семестър и бюджетът на ЕС, за да ги направим по-активни спрямо инвестирането, повече социално насочени и съобразяващи се с проблемите на околната среда, както и да се приложи „златното правило“ за правене на нови публични инвестиции, финансирани с дългове и приспаднати от пресмятанията на дефицита, което е заложено в целите на Пакта за стабилност и растеж.

Да бъде обсъдено въвеждането на Европейска презастрахователна схема, за да се решат макроикономическите сътресения на пазарите на труда.

Да бъде обмислено въвеждане на ограничителни условия, засягащи социалните и екологични обусловености при използването на европейски фондове. В частност, ограничаващите социални условия при EСФ+ (Европейския социален фонд плюс, 2021-2027 г.) би трябвало да включват съобразяване с принципите на Европейския стълб на социалните права, с колективното договаряне, с правата на работещите за участие, както и социален диалог.

  1. Данъчна политика

Борба с избягването и укриването на данъци, включително чрез съглашения с организации на гражданското общество.

При пълното зачитане на факта, че политиката спрямо данъчното облагане за доходите на физически лица остава национална компетентност, да се увеличава прогресивността в ставките на тези данъци, както и максималните пределни данъчни ставки.

Да бъде създадена Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО) за бизнеса от целия Европейски съюз.

Да бъде реализирано общо минимално корпоративно данъчно облагане и като противодействие на спада в ставките на корпоративния данък. Да се предотвратява избягването на данъци при цифровите бизнес модели.

  1. Заплащане и колективно трудово договаряне

Да бъде постигнато увеличение на заплатите и възходяща конвергенция на заплащането в Европа, за да се преодолеят разликите между отделните страни членки, както и в рамките на самите държави (особено между Изтока и Запада), за да се подобри дела на заплатите в икономиката, да се намалят неравенствата и да се повиши вътрешното търсене и производителността – включително чрез:

– Всички налични инструменти за икономическо и социално управление, като например Европейският семестър, Насоките по заетостта, Европейският стълб на социалните права, Социалните показатели и всички други законодателни и политически мерки;

– Започване на тристранно партньорство в областта на заплащането и колективното договаряне с участието на европейски и национални социални партньори и институции.

В този контекст, да бъде укрепено националното секторно колективно договаряне като основно право и основен инструмент за равенство и просперитет за всички, включително чрез Европейския правен инструмент за:

– Насърчаване правото на колективно договаряне, включително зачитане на правото на организиране, което прави това договаряне възможно и укрепва/създава отраслово колективно договаряне във всяка страна и в отделните държави;

– Задаване на правни рамки, стандарти за минимална заплата и мерки за възходяща конвергенция;

– Изменение на Правилата за обществени поръчки, за да се гарантира, че офертите отиват в дружества, които зачитат правото на колективно договаряне и отраслови споразумения;

– Гарантиране на пълното прилагане на принципа за равно заплащане при еднакъв труд; чрез справяне с всяка форма на дъмпинг спрямо трудовите възнаграждения, както и социален дъмпинг и разминаване, между и в рамките на държавите, както и в многонационалните предприятия в цяла Европа.

Освен това, да се въведе директива на ЕС за преодоляване на различията в заплащането на жените и мъжете, както и относно мерките за прозрачност при заплащането.

  1. Социален диалог

Да бъде подобрена подкрепата за рестартиране на Европейския междуотраслов, отраслов и национален социален диалог, включително:

– Подкрепа към социалните партньори за изпълнение на тяхната работна програма “Европейски социален диалог“ за периода 2019-2021 г. – и най-вече сключването на Независима спогодба за цифровизация;

– Подкрепа за пълното прилагане на съществуващи автономни споразумения на национално и отраслово равнище;

– Създаване/укрепване на инструменти и финансиране за изграждане на компетенции на национално равнище.

Да бъде гарантирано, че споразуменията между социалните партньори могат да станат правно обвързващи, въз основа на разпоредбите на Лисабонския договор и чрез обвързване при процеса на изпълнение, който да бъде обсъден с Европейската комисия.

 6.Демокрация в процеса на работа

Да бъде реформирана правната рамка на ЕС относно участието на работещите и Европейските работнически съвети (ЕРС) към по-приобщаващ и стабилен подход спрямо правата на работещите за информиране, консултиране и участие. Действията следва да включват: правна рамка за информираност; за консултации и участие; за законово обвързани минимални стандарти за представителство на работещите на равнище Управителен съвет; за равенството между половете и за многообразието в управителните съвети; и за преразглеждане на директивата за Европейските работнически съвети.

Европейска директива за комплексната проверка, съсредоточена върху правата на човека и отговорното поведение на бизнеса, следва да включва правата на работещите и на синдикатите, отразяващи основните ценности на договорите на ЕС, както и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Директивата трябва да осигури правно обвързващи мерки за многонационалните дружества, включително веригите за доставки. Тя следва също така да укрепи превантивния подход към отговорността и способите за защита при нарушаване човешките права и при екологичните щети.

 7.Европейски стълб на социалните права и Програма за развитие до 2030 г.

 Да бъде създаден План за действие за прилагането на ЕССП; чрез пълно участие на социалните партньори и набор от механизми – включително законодателство, политически мерки, цели и стандарти, Европейски семестър, Социалните показатели и Многогодишната финансова рамка.

В плана за действие следва да бъдат приложени всички принципи и съответните съображения, които се съдържат в Европейския стълб на социалните права. Това следва да бъде направено въз основа на задълбочен анализ на онова, което вече е постигнато по отношение на европейското и националните законодателства и на действията; да се обърне внимание, наред с другото, на конкретни инициативи в областта на правата на работещите и тези на синдикатите, образованието и обучението, премахването на дискриминацията при младежите и равенството между половете, обществените услуги, социалната защита и пенсионните системи, схемите за минимални доходи, закрилата на децата, борбата срещу бедността, недекларирания труд, дъмпинга на трудовите възнаграждения и социалния дъмпинг.

Целите за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата на Обединените нации за развитие до 2030 г. би трябвало да бъдат приложени в Европа чрез включването им в Европейското икономическо управление и Европейския семестър, както и при изпълнението на ЕССП и стратегията на ЕС за периода след 2020 година.

 8.Индустриална политика и цифровизация

      Разработване и прилагане на „Промишлена политика, изработена в Европа 2030“ с акцент върху социалното измерение и декарбонизацията. Законодателството на ЕС в областта на конкуренцията следва да бъде преразгледано и адаптирано към европейските индустриални особености и потребностите на промишлените региони.

Предлагане на повече приобщаващ и социално справедлив преход за работещите, включващо цифровизация и автоматизация, в които цифровите технологии подобряват условията на труд и качествената заетост.

Създаване на инвестиционни инструменти на ЕС и активни политики на пазара на труда за подпомагане на заетите в отрасли, изправени пред технологични промени, и за смекчаване на разрушителни въздействия. Това следва да включва инициативи за създаване на единен цифров пазар, който да зачита работещите, техните права (за защита на данните, за прекъсване на връзката и за информиране, консултиране и участие) и тяхната работна среда и условия.

  1. Нестандартни форми на заетост

Осигуряване на равно заплащане за еднакъв труд, постигане на справедливи и равни условия на труд и достъп до социални и трудови права за работещите извън стандарта, включително за тези на платформи, и реформиране/тълкуване на правото в областта на конкуренцията, за да се позволи на самостоятелно заетите лица и на тези на свободна практика правото на организиране и колективно договаряне.

 10.Здраве и безопасност

Да бъде включена визиятa за нулеви инциденти с фатални последици на работното място и зануляване на раковите заболявания, свързани с трудовата заетост в бъдещата стратегия на ЕС относно безопасността и здравето при работа, също и чрез по-нататъшно преразглеждане на Директивата на ЕС за канцерогените и мутагените.

Да бъде представена европейска директива за психо-социални рискове и европейска директива за мускулно-скелетните заболявания.

 11.Устойчиво развитие, климатични промени, енергийна политика

Активностите спрямо измененията на климата да станат едни от първите приоритети в политиката на ЕС и да се вложи повече в достигане целите за 2030 г., за да може да бъдат постигнати нулеви нетни емисии през 2050 г.; включително чрез консултиране със синдикатите и включването им в Европейската зелена сделка. Това следва да се основава на проактивно и приобщаващо управление на ЕС, което съответства на икономическите и социалните аспекти на околната среда.

Да бъдат създадени планове за преход, които да не оставят никого по-назад, чрез публични и частни инвестиции за създаване на качествени работни места, преход към работни места и прогнозиране, подходящо финансиране (включително чрез фонд „Справедлив преход“), социална закрила, повишаване на квалификацията и преквалификацията, намаляване на вредните условия на труд и защита на здравето, и безопасността на работното място.

 12.Справедлива мобилност, свободно движение и командироване на работещи

Да бъде постигната справедлива трудова мобилност, основана на еднакво третиране на работещите, и борба срещу злоупотребите, чрез:

– Създаване на Европейски орган по труда (EOT) с активната роля на социалните партньори;

– Преместване на преработената Директива за назначаване на работещи, която да зачита напълно принципите за равно третиране; и приложение към Директивата за въвеждането на правата за интелектуалната собственост;

– Заключенията по Пакта за мобилност да бъде разширена равнопоставеността в отношението и еднаквите права и защити за всички категории заети в транспорта;

– Ревизията на Регламент № 883/2004 относно координацията на системите за социална сигурност, по начин, който гарантира равенство, адекватност и преносимост на социалната закрила за всички категории транспортни работещи, без дискриминация, нито механизми за индексиране.

  1. Миграции

Всеобхватна програма за миграция и убежище за Европа, която да ангажира всички страни членки; въз основа на солидарност, отговорност и пълно зачитане на човешките права, включително преразглеждането на Дъблинските регламенти и подкрепата за търсенето и спасяването в морето.

Да бъдат установени безопасни и законни канали за икономическа миграция и политика за интеграция и приобщаване, основаваща се на равното третиране на мигрантите на пазара на труда; включително чрез пълното прилагане на документа „Европейско партньорство за интеграция“, подписан от Европейската комисия и социалните партньори през 2017.

  1. Международна търговия

            Да бъдат осигурени действащи трудови разпоредби и санкции за нарушения на трудовите права при търговски споразумения.

            Синдикатите да бъдат ангажирани изцяло в консултациите с Комисията, относно мандата, напредъка, резултатите, изпълнението и прилагането на търговските договори.

 15. Външни отношения

Да бъде осигурено пълното зачитане на Европейските социални права и ценности, на социалния диалог и включването на социалните партньори в Европейската политика за съседство, и в политиката на разширяване, както и това да се отнесе към региона на европейското Средиземноморие.

Укрепване и реформиране на многостранното сътрудничество и защита на европейските икономически, социални и екологични ценности и политики в рамките на многостранните институции, включително Г-7 и Г-20.

Да бъдат защитавани напълно работните места и правата, както и  защитата на работещите, днес и в бъдеще, в рамките на преговорите за Брекзит и бъдещите споразумения.