С интерес разгледахме и анализирахме предложението на Министерството на финансите за реструктуриране на вноската по Фонд „Гарантиране вземанията на работниците и служителите“ и тази на Учителския пенсионен фонд. Във връзка с изложените мотиви и предложения имаме следните съображения :
Първо: По повод т. нар. диспропорция между акумулираните и изразходвани средства по този Фонд, тя не отразява действителните потребности от него поради факта, че достъпът е изкривен от съдебната система. Така например, петте хиляди кремиковски работници, освободени през последните две и половина години, нямат достъп до обезщетенията в този Фонд, поради факта, че съдебната система два пъти променя началната дата на несъстоятелността и я връща с години назад, което автоматично изключва възможността те да подадат искане за обезщетение в указания от закона срок, при положение че те не получават работните си заплати и не могат да получат никакви обезщетения. Тази порочна практика лишава от възможността и работещите в други фирми да ползват Фонда.

Второ: Вие като уважаван експерт от Световната банка, както и редица водещи специалисти от МВФ, прогнозирахте, че пикът на икономическата криза в България не е настъпил и че 2010 г. ще бъде една много тежка година. Това обстоятелсто предполага увеличаване броя на фалитите, респективно и броя на работниците, кандидатстващи за обезщетения от този Фонд. В този смисъл, диспропорцията във Фонд „ГВРС може да се окаже с обратен знак.

Трето: Фактически, Вие предлагате нулева вноска във Фонд „ГВРС“ и при нужда да се теглят пари от бюджета на ДОО. Като се има впредвид, че бюджетът на ДОО е в тежък дефицит /555 милиона лева- към момента/, от една страна, а от друга – имате намерение да намалите с 2% осигурителните вноски за 2010 г., това на практика означава, че за следващата година бюджетът на държавата ще поеме непосилния товар да подкрепя бюджета на НОИ с 52%. Реструктурирането на вноската за Фонд „ГВРС“ фактически още повече ще утежни задълбочаващия се дефицит за ДОО.

Четвърто: Световната и европейска практика по време на настоящата икономическа криза показват увеличени ангажименти към подобни фондове. Неглижирането на постъпленията в нашия Фонд „ГВРС“ е пренебрегване интересите на една от страните в индустриалните отношения тази на работниците.

Пето: Учителският пенсионен фонд е най-старият и стабилен професионален Фонд в България. Прехвърлянето на средствата на този Фонд в бюджета на ДОО, макар и в отделна сметка създава възможност за ползването им и по други пера в този бюджет. Под благовидната форма за реструктуриране на сметка, де факто, се анулира възможността за повишаване на доходността на вложените в УПФ средства. Вноските по този Фонд са предназначени да допълват и без това ниските пенсии на българските учители. С тези намерения на практика се заличава първоначалният замисъл на този пенсионен фонд и се размива отговорността към бенефициентите по гарантиране на вложените досега средства. Т. нар. реструктуриране, всъщност, заличава смисъла на втория стълб на пенсионното осигуряване на една част от работоспособното население.

Уважаеми господин Вицепремиер,
Надяваме се да разгледате нашите доводи, изложени в писмото и в разгара на икономическата криза да преосмислите това допълнително облекчение на работодателите. Освен това, по този начин едва ли е възможно да се направи пенсионна реформа и да се заличат усилията и достиженията на пенсионното осигуряване в образованието.
Искрено се надявам, че реформирането на сметките в НАП не цели тежестите от икономическата криза да се поемат с нищожните средства, предвидени за българските работници за различните осигурителни рискове.