Конфедерацията на труда Подкрепа е сериозно разтревожена от ескалацията на цените на природния газ и ел. енергия. Анализът на цената на
природния газ за последните шест години показва:
– Увеличение с 2.3 пъти или от 302,95/1000 кубметра /без ДДС за II-ро тримесечие на 2006 г. сега ще стане 699,10 на 1000 без ДДС. Само за 2012 г. комулативното увеличение за Iво и II-ро тримесечие е 17 %. Това рефлектира върху цената на топлоенергията, която и досега е непоносима за битовите потребители, а с новото увеличение от 1.04.2012 г. още в този отоплителен сезон ще скочи с още 10-12 %.
– Цената на природния газ се оптимизира всяко тримесечие, така че до края на 2012 г. може да се очаква увеличение с още 15 %.
Това на практика означава верижни фалити на бизнеса и сигурни фалити за топлофикационните дружества, поради ниска на събираемост. Нито населението нито бизнесът могат да понесат подобна ескалация, ето защо по отношение на газа се обръщаме към Вас с трудните въпроси като:
– Докога България ще плаща средно с 50 % по-високи цени на природен газ по номинал от европейските страни?
– Считате ли, че при настоящите преговори с Газпром и Русия ще има възможност да се намали цената на природния газ?
– Има ли реални срокове за изграждане на газова инфраструктура, обезпечаваща за деверсификация на доставчиците на природен газ и гарантирани ли са те с договори ?
От отговорите на поставените въпроси зависят:
– Предвидимостта на ценовите колебания, предотвратяването на фалити и нивото на заетост в реалния сектор;
– Нивото на себестойност на стоките и услугите, техните цени и в крайна сметка инфлационните процеси;
– Нивото на потребление в условията на мизерни доходи и ръстът на БВП.
Освен ценовите проблеми с природния газ ежегодно расте цената на ел. енергията. Нивата на регулираните цени са прехвърлили степента на търпимост от битовите потребители. От 2013 г. в тази цена следва да се включат:
– По-голям относителен дял на зелените енергии, които са значително по-скъпи.
– Цената на вредните емисии, които се отделят при производство на ел. енергия от твърди и течни горива.
– Поголям относителен дял от производството на ел. енергия от /реновираните ТЕЦ 1 /АЕF/ и ТЕЦ 3 от Марица Изток, чиято ел. енергия по договор е близо 3 пъти по-скъпа от тази в държавната ТЕЦ 2, защото тези реновирани централи вече имат пълен лиценз.
Всички тези обективни обстоятелства ще наложат нива на ел. енергията в пъти по-висока от тази през 2012 г., което означава:
– Нов скок на инфлацията;
– Допълнително редуциране на реалните доходи;
– Рязък спад в потреблението.
На основание изложеното, КТ Подкрепа счита, че спешно следва да се обсъди политиката по доходите. Изключителните рестрикции, които налага финансовият министър Симеон Дянков в тази област отдавна надхвърлиха прага на търпимост на българските граждани. В тази връзка КТ Подкрепа
ПРЕДЛАГА:
1. От 01.09.2012 г. минималната работна заплата да се увеличи на 320 лв.
2. От 01.01.2013 г. минималната работна заплата да се увеличи на 350 лв.
3. Да се индексират пенсиите още през 2012 г. от 01.07.2012 г. с 10 %.
4. Да се индексират пенсиите през 2013 г. с не по-малко от 10 %.
5. Да се увеличат работните заплати на работещите в държавната администрация от 01.01.2013 г. с 10 %.
6. Да се увеличат единните разходни стандарти в образованието от 01.01.2013 г. с най-малко 20 %.
С тези малки корекции в политиката по доходите и делегираните бюджети в образованието считаме, че ще се създадат условия за посрещане на ценовия шок, без да се засегне заетостта, потреблението и да се предотвратят фалитите в реалния сектор, както и да се повиши събираемостта на таксите в енергийния сектор.