Във връзка с решението за започване на процедура по издаване на Решения за отнемане на издадените на „Дунарит“ АД разрешения за търговия с оръжия, взривни вещества и боеприпаси и разрешения за производство и утилизация на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, сме длъжни да Ви информираме за огромното негативно въздействие върху дейността на почти всички останали търговски дружества от ВПК.

Спирането на производствения процес в „Дунарит“ АД ще доведе до непоправими последствия, свързани със загуба на технологични възможности на много дружества от отбранителната индустрия в Р България. Дружеството произвежда и доставя свои крайни изделия на редица български и чуждестранни партньори, в това число и държави на НАТО, вкл. и по програми на Американското правителство. След като бъдат отнети разрешенията за производство, търговия и съхранение на ВВООБ на дружеството, възстановяването на производствения процес, както и на установените с контрагентите контакти, би било изключително трудно, да не кажем невъзможно, ако спирането е за по-дълъг период от време. В тази връзка това би било равносилно на ликвидиране на дружеството с всички съпровождащи го последствия. Освен това, същото доставя окомплектовки, детайли и материали на други производители в България, които те влагат в собствената си продукция. Това пряко ще се отрази върху изпълнението на вече сключени външни договори.

Влошеното финансово състояние на дружеството, вследствие на решението за отнемане на лицензните и разрешителните на „Дунарит“ АД, води до огромно социално напрежение с непредвидени последици в региона на гр. Русе. Отделно от това, пряко заетите работници в дружеството, които са над 1300 човека, ще останат без работа. Допълнително ще бъдат засегнати семействата на наши поддоставчици и контрагенти.

ГОСПОДА,

Не отнемайте правото на българския работник да изкарва с честен труд своята и на цялото си семейство прехрана!

Преразгледайте решенията си и не ни изкарвайте насилствено извън работните места да отстояваме и защитаваме правата си!

Настояваме за спешна среща с всички адресанти на нашето обръщение, преди да потърсим правата си извън дружеството – границата на Р България с Европейския съюз.

Синдикати на територията на „Дунарит“ АД:

Стоил Георгиев, КТ „Подкрепа“

Диана Георгиева, КНСБ

Русе, 08.08.2017 г.