ДО

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ

ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ И

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСИЕВ,

            Членовете на Националния Железничарски Синдикат към КТ „Подкрепа“ Ви поздравяват с избирането Ви за Вицепремиер и Министър на транспорта и съобщенията.

            Темата „Железопътен транспорт“ не Ви е чужда, а точно обратното. Вие имате достатъчно опит, както като Министър на транспорта и съобщенията, така и като заемащ различни позиции в ДП НКЖИ. Проблемите в железопътния транспорт и най-вече в БДЖ са много и са наслоени през годините, но ние ще акцентираме върху някои от тях:

  1. Текучеството и недостига на технически подготвени кадри, експлоатационен и специализиран административен персонал, което е в следствие на ниското заплащане и лошо управление през годините, води след себе си до неконкурентноспособност на дружествата на пазара на труда. Демотивиращото ниско заплащане в период на нарастваща инфлация и предстояща трудна зима се отразява негативно на производителността на труда за изпълнение на ремонтната програма и ГДВ;
  2. Непрекъснатото преструктуриране водещо до разбиване на процеси и взаимовръзки. В частност, предстоящото „вливане“ на дружествата в една компания, без да има: изготвен структурен, икономически и финансов анализ, ясно дефинирани цели, мисия и визия които ще бъдат постигнати, анализ на необходимия човешки ресурс, анализ на вътрешни и външни процеси и изисквания в следствие на преструктурирането. Не става ясно за цената на самото преструктуриране, както и дали е направена оценка на риска след и по време на тези действия;
  3. Лоши и непривлекателни условия на труд в ремонтните и експлоатационните поделения на дружествата, лоши битови условия, технологично остарял подвижен железопътен парк, както и морално остаряло и енергоемко оборудване.

Независимо от безспорния факт, че железопътния транспорт е най-екологичния вид транспорт, неговия дял е все още много нисък при превоза на пътници и товари в сравнение с другите видове транспорт. В тази връзка на дневен ред може би е необходимо да предприемете стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане на клиенти /пътници и товари/ и изготвяне на адекватни пазарно ориентирани маркетинг стратегии за двете дружества, съобразени с тяхната специфика и приоритетно ориентирани към разбиране на желанията и нуждите на клиентите.

По тези и много други въпроси бихме искали да поговорим и ще се радваме, ако проведем/осъществим среща с Вас, като бъдем поканени заедно с другите социални партньори в железопътния бранш.

 

С уважение,

инж. Зоринчо Йорданов

Председател НЖС „Подкрепа”