ОТНОСНО: Незабавно обсъждане в НСТС на средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г., одобрена с РМС № 289 от 2016г. и предложения на съветите за социално сътрудничество за промяна в системата на заплащане в Българската академия на науките и Селскостопанската академия, за съхраняване експертния капацитет и развитие на българската наука в периода до 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Решаването на натрупаните огромни проблеми в българската наука и в частност необходимостта от съхраняване и развитие потенциала на БАН и ССА като национални центрове за научни изследвания и върхова експертиза, налага предприемането на промени в нормативната уредба за функционирането и финансирането на двете институции. Необходимо е предприемането на спешни мерки за съхраняване на експертния потенциал, който е на критичния минимум от около 2800 учени в БАН и 580 в ССА.

          Във връзка с подписаните споразумения между работодателите и синдикалните организации в БАН и ССА за промени в системата на заплащане, подготовката на проекта за държавен бюджет за 2017г. и инициирането на нормативни и институционални промени, с настоящото национално представителните организации на работниците и служителите, настояват за свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юли т.г.

 София, 25 юли 2016 г.

 Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

Пламен Димитров, президент на КНСБ