На вниманието на:

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Г-жа МАРИАНА НИКОЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Г-жа ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, министър на МЗХ

Г-жа ДЕНИЦА САЧЕВА, МИНИСТЪР НА МТСП

 

    Относно: Подкрепа на EFFAT за българските социални партньори в земеделието и хранително-вкусовата промишленост – работниците, работещи по веригата на хранителната стойност, заслужават признание и защита по време на разразилата се криза с COVID-19

Уважаеми господине, госпожо,

        Пиша до Вас от името на всички членове на EFFAT. EFFAT е Европейската федерация на синдикатите на работещите в хранително-вкусовата промишленост, земеделието и туризма, които също представлява и домашните работници. Като синдикална организация с 2,6 милиона членове, представляващи 125 национални профсъюзи от 38 европейски страни, включително България, EFFAT защитава интересите на повече от 25 милиона работници от веригата на хранителната стойност. EFFAT е член на ETUC и европейска регионална организация на IUF.

    Нашите български членове в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор са ни информирали, че заедно със социалните си партньори призовават българското правителство да отдели специално внимание и уважение към всички работници и компании, работещи по цялата хранителна верига. Ще се съгласите с мен, че днес благодарение на техните ежедневни усилия, достатъчно, достъпна и безопасна храна е на разположение за всички по време на тази спешна ситуация. Въпреки че всички ние се възползваме от тяхната неуморна и незаменима работа, мерките, предприети за защита на тяхното здраве и поминък, често са твърде слаби или дори напълно липсват.

     Добре е документирано, че селскостопанските работници често са жертва на условия на трудна и несигурна заетост в цяла Европа – дали техният трудов договор е сезонен или временен, дали те са били наети нелегално. Избухването на кризата с COVID-19 разкри още по-страшната картина и абсолютна липса на гаранции и социална защита за някои от най-несигурните работници в селското стопанство. Ситуацията е трудна и за самонаетите лица и малките фермери / производители. Има следователно спешна необходимост от незабавни действия за защита на най-уязвимите участници във веригата на хранителната стойност.

   В тази връзка насърчаваме българското правителство и всички съответни институции да подкрепят справедливото искане на нашите български членове и техните социални партньори за подкрепа на всички действащи лица, опериращи похранителната верига, като разшири до тях правителствения пакет от икономическа и социална подкрепа, приет за справяне с кризата с COVID-19.

    Нещо повече, тези драматични времена отново показват, че е необходим силен тристранен социален диалог, за да бъде спасен селскостопанският и хранително-вкусовият сектор и решени проблемите вследствие на пандемията. За да се гарантира, че това е възможно, подкрепата Ви, разбира се, е от съществено значение.

    Всички работници днес са засегнати от несигурност. Това важи особено за секторите, които представляваме, които са вече сред най-несигурните и трудни. Рискът от бедност и социално изключване е изключително висок и тази пандемия със сигурност е влошила социалните и икономическите условия на хиляди български хранителни и селскостопански работници. Това важи особено за сезонните работници,самонаетите и семейните работници и т.н.

     Драматичните социални и икономически условия, които изпитват работниците в земеделието и хранително-вкусовата промишленост, могат да причинят сериозна нестабилност за цялата хранителна верига. В тази връзка възможно решение би могло да бъде осигуряването на по-лесен достъп за български продукти до веригите супермаркети. Популяризирането и на най-късите вериги за доставки, както и борбата срещу нелоялните търговски практики могат да имат положително икономическо и социално въздействие за най-уязвимите участници в хранителната верига.

     В тази безпрецедентна ситуация приоритетът трябва да бъде опазването на здравето на работниците, както и защитата на работните им места и доходи. Работниците, наети по хранителната верига, заслужават признание и се нуждаят от Вашата силна подкрепа в този труден момент. Ето защо призоваваме Вашето правителство да изслуша българските социални партньори от замеделието и хранително-вкусовия сектор и да предприеме всички необходими мерки за запазването на работни места и защита на здравето и доходите на работниците.

С уважение,

Кристиан Брагасон

Генерален секретар на EFFAT

 Писмото в оригинален вариант може да видите ТУК.