До

г-н Шарл Мишел
Председател на Европейския съвет
г-жа Урсула фон дер Лайн
Председател на Европейската Комисия

Уважаема госпожо/господин Председател,

ЕКП приветства приемането от Съвета на плана за възстановяване на ЕС в размер на 750 млрд. евро и многогодишната финансова рамка (МФР) от 1,074 млрд. евро за периода 2021—2027 г. Това е добра новина за 60-те милиона работещи в ЕС, които зависят от бързината на инвестиции, за да запазят работните си места или да избегнат дългосрочна безработица. Разбира се, този план е една правилна реакция на пандемията, причинена от COVID-19, която се различава от мерките за строги бюджетни ограничения, предприети за разрешаването на предишната криза, които в допълнение не позволиха на Европа все още да се възстанови напълно.

ЕКП също така приветства решението за финансиране на мерките за възстановяване чрез европейски облигации, които да бъдат гарантирани пряко от ЕС. По този начин голяма част от фондовете ще бъдат предоставяни чрез пряко финансиране и така ще бъде  избягнато нарастването на  задлъжнялостта на държавите членки.

Поради тези причини, ЕКП настоятелно призовава всички институции на Европейския съюз, както и националните правителства да одобрят плана за възстановяване и да превърнат неговото изпълнение в свой най-важен приоритет – чрез своевременното прилагане на национални и отраслови възстановителни планове.

Същевременно забелязване някои важни аспекти на постигнатото от Съвета споразумение, които са по-скоро негативни или се нуждаят от допълнително изясняване.Това са например настояванията на някои страни-членки да бъде намален размерът на предложените средства, по-специално на безвъзмездните такива, както и изискването да бъде въведен контрол от страна на Съвета върху националните планове за възстановяване; към тези негативни аспекти можем да прибавим и  исканията за увеличаване на резервите и за въвеждане на обвързващи условия за финансиране (като например  обвързването със зачитането на принципите на правовата държава) – всички тези аспекти будят нашата голяма загриженост. Защото те могат да доведат до нови ограничения и до структурни реформи. Особено неприемливи за нас са съкращенията на средствата по предложения „Фонд за справедлив  преход“, за мерките в здравеопазването, за финансирането за научни изследвания и иновации, както и на мерките за подкрепа на платежоспособността и преструктурирането. Общият бюджет на ЕС не е достатъчно голям за да осигури амбициозните цели за зелена и цифрова трансформации, както и да гарантира адекватни ресурси за социално развитие, възстановяване и сближаване.

Позоваването на социалното измерение, на Европейския стълб на социалните права и на необходимостта от запазване и създаване на нови, по-големи възможности за заетост очевидно изчезнаха от окончателното споразумение на Съвета. Кризата в заетостта, пред която ЕС ще се изправи през есента, е реална опасност, която институциите трябва да отчетат при планирането  на всяка своя стратегия за възстановяване.

Не на последно място, няма гаранция за подходящо участие на социалните партньори на европейско, национално и отраслово равнище в управлението на Плана за възстановяване. Същото се отнася и до разработването, и изпълнението на инвестиционните приоритети, както и при мониторинга на резултатите; по-специално по отношение на въздействието на инвестициите, индустриалните политики, защитата на работни места и създаването на качествени такива, справедливия преход, и защитата на правото на труд, както и на останалите социални права.

Това е парадоксално, тъй като социалните партньори са активни участници в икономическия процес и на пазарите на труда, на практика те са тези, които ще трябва да изпълняват мерките по Плана за възстановяване.

 Ето защо, Европейската конфедерация на профсъюзите Ви кани на спешна среща, за да обсъдим:

  • Как да се повиши участието на социалните партньори и как да бъде подкрепен принципът на партньорство при изготвянето, управлението и изпълнението на МФР и на Плана за възстановяване, за да се гарантира зачитането на социалния диалог, колективното договаряне и демокрацията на работното място – условия, които задължително да бъдат изпълнени за получаване на финансирането.
  • Как да се гарантира във всяка страна-членка участието на социалните партньори на национално равнище в разработването и изпълнението на националните планове за възстановяване.
  • Как да се гарантира участието на социалните партньори в европейския секторен диалог, където ще се разглеждат т. нар. екосистеми и ще се планират бъдещите действия по преструктуриране и инвестиране.

 Относно съдържанието на Плана за възстановяване, ние от ЕКП Ви приканваме да обмислите необходимостта от:

  • Спазване на върховенството на закона във всички държави-членки на ЕС и въвеждане на критерии за онези, които го пренебрегват -да нямат право на достъп до финансова подкрепа от ЕС.
  • Изясняване на предвидените механизми за управление/аварийно спиране с цел да се избегне възможността за налагане на санкция върху националните планове за възстановяване от Европейския съвет – подобна санкция може да бъде наложена под формата на забавяне на плащанията. Преди всичко ние настояваме да бъдат ограничени евентуални допълнителни фискални условия, които ще позволят да се активират отново мерките за строги икономии, а те както знаем само направиха последната криза по-дълга и по-болезнена.
  • Отмяна на съкращенията на средствата за Фонда за справедлив преход за постигане на целите (със срокове до 2050 и 2030 г.) и определяне на условията за финансиране – мерките в областта на климата изискват спешни действия – трябва да се създават работни места, а не те да бъдат унищожавани, особено в регионите, силно зависими от изкопаеми горива, както и в отраслите с високи въглеродни емисии.
  • Възстановяване на финансирането на здравеопазването: ако корона вирусът ни научил на нещо, то със сигурност това е на необходимостта да се инвестира в обществени здравни услуги, здравна помощ и здравни работници.
  • Възстановяване на финансирането в подкрепа на платежоспособността, което е от решаващо значение за справянето с процесите на преструктуриране, които дружествата започнаха след началото на епидемията с Covid-19.
  • Отмяна на съкращенията по програмите InvestEU, „Хоризонт Европа“, REACTEU и да бъдат възстановени свързаните с външна дейност програми като ИСРМС (Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество) и „Хуманитарна помощ“.
  • Запазване на социалните инвестиции в МФР, укрепване на Европейския социален фонд (ЕСФ+), възстановяване на европейския социален модел и системите за социална закрила – чрез пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права и Плана за развитие до 2030 г. на ООН.

И накрая, ЕКП е убедена, че реформите, свързани с  управлението и вземането на решения в ЕС, както и по-нататъшната интеграция в рамките на еврозоната – всички тези действия са неотложни, за да бъде възстановено единството и сближаването в Европа.

Конференцията за бъдещето на Европа става още по-важна и ЕКП Ви приканва да гарантирате участието на социалните партньори и така да избегнем правото на вето за изграждане на по-социален, по-справедлив ЕС, с нов Протокол за социалния напредък, който да бъде включен във всички основополагащи Договори за функционирането на ЕС!