Глобално изследване, свързано с Covid-19 на Международната конфедерация на профсъюзите

Всеобщата криза на работните места обхваща целия свят, а синдикатите в 87% от анкетираните държави съобщават как компаниите са обявили, че съкращават работещи в резултат на икономическото въздействие на пандемията от Covid-19.

Американските континенти и Европа са най-силно засегнати, като в 100% от страните в Северна и Латинска Америка и при 90% от страните на Стария континент се твърди, че компаниите са започнали да съкращават работещи. От страните в Африка – 80%, както и при 76% от страните в Азиатско-Тихоокеанския регион има компании, в които работещите губят работата си.

Данните, получени от четвъртото глобално проучване на МКП (проведено между 25-28 май 2020 г.), свързано с Covid-19 – на 130 синдикални организации от 100 страни (включително 16 държави от Г-20 и 32 от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/), показва, че светът е на ръба на глобална криза по отношение на работни места и доходи. Не сме били свидетели на такава криза от десетилетия, докато подкрепата за действията на правителствата и работодателите приключва.

Разделението, причинено от цифровизацията и опасенията относно използването на технологиите спрямо правото за поверителност на личните данни, бяха изложени като нови линии на разлом при пандемията от Covid-19.

Синдикатите в 49% от страните заявиха, че правителствата им използват или възнамеряват да въведат приложение за смартфони, за да бъдат следени и издирвани хората, които са били изложени на Covid-19.

По-заможните държави от Г-20 (88%) и страните от ОИСР (75%) имат най-голямо използване на приложения за проследяване и намиране, докато само 27% от страните в Африка и 33% от държавите в Америка имат правителства, които възнамеряват да използват такива смартфон приложения спрямо хора, пострадали от Covid-19.

Синдикатите в 69% от всички държави споделят своето безпокойство относно правилата за поверителност при приложенията и използването на лични данни в онези страни, които възнамеряват да използват приложения за проследяване на контактите през смартфони. Това се усеща най-силно в Америка (80% от държавите) и Европа (78% от страните).

„Преди пандемията на Covid-19 се бяхме изправили пред съсредоточаване на кризи. Масовото неравенство води до епоха на гняв с граждански вълнения и недоверие към демокрацията, които вече бяха признати за основен риск спрямо икономиките и обществата. Така ние се изправихме пред избора, свързан с най-доброто и най-лошото въздействие на технологиите, и лишаването от основни  права“, каза Sharan Burrow, генерален секретар на МКП.

Глобалното профсъюзно движение призовава правителствата да създадат планове за възстановяване и устойчивост, които включват следното:

  • Защита на работните места, но и създаването нови такива;
  • Защита на доходите и минималната работна заплата;
  • Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – включително всеобщи стандарти и условия за обезпечаване на безопасни работни места;
  • Универсална социална защита за изграждане на устойчивост;
  • Отговорно бизнес поведение чрез вериги за доставки;
  • Отчетност на правителствата чрез социален диалог и осигуряване на правото на неприкосновеност на личния живот.

„Това са основите на новия социален договор между правителствата и обществата, в които хората и планетата са равнопоставени с икономиката“, заяви Sharan Burrow.

Докато управляващите реагират добре на нуждите на работещите в 63% от страните, проследяването на данните показва, че вече в 10 държави е на лице по-негативен поглед спрямо реакциите на правителствата им относно пандемията.

В над половината държави (58%) се смята, че работодателите реагират зле на нуждите на работещите, засегнати от вируса, а проследяването на данните показва увеличение – в страните, в които работодателите реагират зле.

„Отчитането на значимостта на плановете за възстановяване и устойчивост, които се изграждат върху социалния диалог при един нов социален договор – в същността си ще бъде тест за действията на правителствата и работодателите през следващите месеци“, каза още Sharan Burrow.