Националната здравноосигурителна каса и Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ подписаха колективен трудов договор за срок от 2 години, който влиза в сила от 14.08.2021 г.

С настоящия КТД се договарят въпроси на трудовите и осигурителните отношения в областта на:

  1. присъединяване и приложимост на КТД;
  2. условия на синдикална дейност;
  3. взаимоотношения и задължения на страните;
  4. трудова заетост, професионално развитие и квалификация;
  5. работно време, почивки и отпуски;
  6. трудови възнаграждения и обезщетения;
  7. пенсионно осигуряване и застраховане;
  8. социално, битово и културно осигуряване;
  9. здравословни и безопасни условия на труд

КТД НЗОК 2021-2023

СПОРАЗУМЕНИЕ НЗОК 2021-2023