Днес, 14 януари 2013 г., беше подписан Анекс към Отраслов КТД за работещите в Металоиндустрията,с който се продължава срокът на действие на Отрасловия колективен трудов договор. ОКТД влиза в сила от 01 януари 2013 г. и е със срок на действие до 31 декември 2013 г. Договорено е в Раздел „Работна заплата“ размерите на минималните осигурителни прагове по категории персонал за икономическите дейности от 01.01.2013 г., да са начална/стартова заплата за персонала. Също така, е договорен нов член 46 от Раздел „Социално-битово и културно обслужване“, с който се предлага в предприятията ежегодно да се анализират дейностите в областта на Корпоративната социална отговорност (КСО), включени в действащите колективни трудови договори, с цел обогатяване на фирмите с нови мотивиращи работещи, които да остават на работа, да повишават своята квалификация и производителност на труда.
Анексът е публикуван и в раздел Колективно трудово договаряне на интернет страницата на КТ „Подкрепа“.