На 1 февруари 2023 г. между Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ и Община Вълчедръм се подписа Колективен трудов договор на детско и училищно здравеопазване – гр. Вълчедръм, област Монтана. Предмет на настоящия КТД са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и жизненето равнище:

  • Трудова заетост, професионално развитие и квалификация
  • Работно време, работна заплата и допълнителни възнаграждения, и отпуски
  • Социални фондове и социално подпомагане
  • Безопасни и здравословни условия на труд
  • Условия за синдикална дейност и социално сътрудничество

Настоящият КТД влиза в сила от датата на подписване и важи в срок от 2 години.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ