Община Русе, Синдикален регионален съюз /СРС/ на КТ „Подкрепа” и Регионален съвет на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ подписаха нов колективен трудов договор /КТД/ за работещите в „Здравеопазване” и „Социални дейности”. Подписи под документите положиха кметът Пенчо Милков Кирил Черкезов – председател на СРС КТ „Подкрепа” и Боянка Димитрова  – областен координатор на РС КНСБ.

Колективният трудов договор за „Здравеопазване”, регламентира трудовите и осигурителни взаимоотношения на работещите в Детско и училищно здравеопазване, Детски ясли, Детска млечна кухня, а за функция „Социални дейности” на работещите в Дом за стари хора; Дом за пълнолетни лица с физически увреждани; Дом за пълнолетни лица с деменция и Домашен социален патронаж, на територията на Община Русе.

В новия КТД се постигна договореност по няколко точки:

  1. Право на обезщетение  в размер на брутното му трудово възнаграждение, за срок от 7 месеца, ако работникът или служителят от функция „Здравеопазване“ и медицинските специалисти от специализираните институции е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 г. трудов стаж през последните 20 години
  2.  Увеличен е размерът на допълнително трудово възнаграждение  за нощен труд от 1.00 лв. на 1,30 лв. за всеки отработен нощен час или част от него.
  3. Договорени са допълнителни 8 работни дни за медицински персонал от функция „Социални дейности“ и 7 работни дни за немедицински персонал от функция „Здравеопазване“ и функция „Социални дейности“ към основния платен отпуск. Запазват се 12 работни дни за медицински персонал от дейност „Здравеопазване“ като допълнителен платен отпуск.

Общинският колективен трудов договор за служителите в детско и училищно здравеопазване и за служителите в социални дейности е със срок на действие две години.

Община Русе