На този етап, ще коментираме само намеренията и изявленията на управляващите (по информация на медиите), защото до вчерашния ден проектите на бюджетните закони за 2013 г. все още не бяха получени официално при нас. Така, управляващите пропуснаха възможността още при съставянето на бюджета да вземат предвид справедливите виждания на КТ „Подкрепа“ и на останалите социални партньори по отношение цената на труда и политиката по доходите през следващата бюджетна година.

Вчера, на съвместна пресконференция, социалният министър Тотю Младенов и управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков споделиха някои от намеренията по отношение на пенсиите и другите осигурителни плащания, отразени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

По този повод, КТ Подкрепа държи да отбележи следното:

Първо, възразяваме срещу този начин на действие, защото проектобюджетът не е разгледан и утвърден от Надзорния съвет на НОИ, каквото е изискването на Кодекса за социално осигуряване. Напомняме, че като национално представителна организация на работниците и служителите, Конфедерацията участва не със съвещателен глас, а ефективно в управлението на осигурителния институт.

Второ, категорично не приемаме предложения механизъм за диференцирано актуализиране на пенсиите от 1 април 2013 г. с различен процент, в зависимост от годината на тяхното отпускане. Недопустимо е, пенсиите, изчислени по единна законова формула, с един и същи индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен стаж да се различават по размер, зависещ от годината на отпускане или от конюнктурните съображения на едно или друго правителство.

Съгласни сме, че поради неприлагането от това правителство на механизмите за ежегодно актуализиране на пенсиите (чл. 100 от КСО) в продължение на близо 4 години, отмяната на т.нар. златно швейцарско правило (отчитащо и ръста на осигурителните доходи) и извършване на някои корекции на пенсионните доходи, имащи характер на социално подпомагане, сега наистина пенсионната система е силно деформирана.

В тази връзка КТ „Подкрепа“ ще настоява за преизчисляване от 1 април 2013 г. по единната законова формула на всички пенсии, отпуснати до края на настоящата година с актуалния среден осигурителен доход за 2012 г. Считаме, че за сметка на немного допълнителни разходи ще бъде възстановена изцяло логиката на изграждане на осигурителната пенсионна система.

Трето, категорично не приемаме идеята на управляващите да индексират пенсиите по хармонизираната инфлация, за разглеждания период, която е по-ниска от официалната за страната, защото отчита и потреблението на луксозни и по-скъпи стоки. Не приемаме за сериозни мотивите на управителя на НОИ, че този показател се е използвал и при тройната коалиция.

КТ „Подкрепа“ ще настоява при пенсиите да се използва инфлацията, измерена чрез помалката потребителска кошница, която е дори по-висока от официалната, но която много по-точно отчита потреблението на възрастните хора.

Четвърто, КТ „Подкрепа“ оценява негативно намерението на правителството да се откаже от предизборния ангажимент на ГЕРБ (отразен и в чл. 84 от КСО) да увеличи етапно от 1 януари 2013 г. т.н. вдовишка добавка от 26.5% на 30%. Считаме, че по този начин се спекулира с очакванията и надеждите на преживелите съпрузи, което ние не одобряваме.

Пето, ние не приемаме планираното замразяване на обезщетенията и помощите при майчинството и при отглеждането на децата и считаме, че те следва да растат даже още по-динамично от пенсиите. Считаме за наложително да се увеличи и минималния размер на обезщетението за безработица в зависимост от ръста на инфлацията след 2009 г.

Шесто, вече разполагаме с проекта за постановление на МС за увеличаване на минималната работна заплата от 1.1.2013 г. на 310 лв. Като оценяваме положително този факт, настояваме в средата на годината за етапно увеличаване на МРЗ на 330 лв. и достигане от началото на 2014 до 350 лв.

Искаме още от сега да обявим, че следващият вторник ще проведем отново пресконференция по бюджетните и социалните въпроси, като се надяваме към тази дата правителството да уточни и конкретизира с нас всички проблеми, засягащи трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище на гражданите през следващата бюджетна година.

01.10.2012 г., 15.30ч.