След присъединяването на България към страните-членки на ЕС стана възможно подпомагането на един много важен сектор като „Селското стопанство и развитието на селските райони“, със средства от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони /ЕСФРС/.

Правилата за това подпомагане се съдържат в Регламент на Съвета /ЕС/ 1698/2005 г. В чл. 20 на този Регламент са посочени мерките за повишаване на конкурентноспособността, включително и тези, за подобряване на човешкия потенциал. Една от тези мерки е „ранно пенсиониране на фермери и заети в земеделски стопанства“ / Чл. 20 А /.

В чл. 23 от Регламента са посочени условията, при които могат да се предоставят средства за „ранно пенсиониране на фермери и работещи в земеделски стопанства“, а в приложение към документа са указани максимално допустимите средства: до 18 000 евро/годишно – за фермери и до 4000 евро/годишно – за работник в стопанство.

Ние, от Конфедерация на труда „Подкрепа“ сме силно обезпокоени от факта, че в Програмата за развитие на селските райони / ПРСР/ 2007-2013 г. има мярка /113/ – „Ранно пенсиониране на фермери и на заети в земеделски стопанства“, но няма планувани средства за нейното реализиране. Не е приета Наредба за начина на усвояване на средствата по мярка 113, което показва, че тя не е приоритетна за Министерство на земеделието и храните. Прилагането на мярка 113 би могло да допринесе за повишаване на доходите на фермерите, осъществено със средства от ЕСФРСР. Данните от преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. ни показват, че 46% от работната сила е на възраст между 55 г. и 75 г., а 36 % са между 35 г.-54 г.

КТ „Подкрепа“ изразява своята позиция на активна защита интересите на работещите в селското стопанство и настоява за следното:
– МЗХ да ускори процеса на прилагане в България на чл. 20 и чл. 23 от Регламент 1698/2005 и на Мярка 113 „Ранно пенсиониране на фермери и заети в земеделски стопанства“;
– МЗХ и ДФ „Земеделие“ да предприемат необходимите спешни действия и да осигурят средства за прилагането на спомената мярка в рамките на ПРСР 2007 2013 г.;
– Приоритетно включване на споменатата мярка в ПРСР за периода 2014-2020 г.

Ние сме убедени, че с прилагането на ранното пенсиониране за работещите в селското стопанство ще се постигне следното:

– Директно осигуряване на доход за хиляди български фермери над 55г., от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони;
– Ще се стимулира и увеличи внасянето на дължимите осигуровки от работещите в сектора, тъй като това е едно от условията на Регламента;
– Ще се подобри възрастовата структура на работещите в сектора, тъй като по-възрастните ще прехвърлят своите стопанства на по-млади фермери;
– Ще се достигне мащабен положителен социален ефект, тъй като 93 % от земеделските стопани са физически лица /по юридически статут на стопанството/.