Ние, представителите на организациите, защитаващи интересите на хората на наемния труд и на гражданите на Република България не приемаме предложението за нов законопроект за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/, одобрен от Министерския съвет на 23 април, 2009 г.

– Преди всичко ще отбележим, че в досегашната практика по прилагането на действащия Закон за събранията, митингите и манифестациите, не е имало проблеми, свързани с обществения ред или с националната сигурност;

– Проектозаконът е изготвен, тихомълком, без широко обществено обсъждане като се прилага процедурен „законодателен шедьовър“ и чрез използването на правна техника се постига ограничаване на конституционни права;

– Въвеждат се нови, предварително замислени и замаскирани ограничителни режими, ограничаващи правото на мирни събрания, митинги и манифестации;

– Проектозаконът води до необосновано ограничаване на правото на мирни събрания, митинги и манифестации, прогласено в чл. 21 от Международния Пакт за граждански и политически права и чл. 11 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи – чл. 43 от Конституцията на Република България;

– На фона на прокламираните идеи за осъществяване на диалог с гражданското общество ние долуподписаните организации възприемаме този законопроект, като израз на оскърбително и недостойно отношение от страна на правителството към гражданите, чиито права и интереси представляваме и защитаваме;

– Неаргументираните и изсмукани от пръстите мотиви за приемането на законопроекта, в които се отличават тези за национална сигурност и обществен ред превръщат България в полицейска държава

ПОРАДИ ТОВА НАСТОЯВАМЕ:

– Министерският съвет да отмени решението си за Проект на закон за събранията, митингите и манифестации, приет на 23.04.09 г.
– Да се проведе широко обсъждане относно необходимостта за нов ЗСММ с представителите на гражданското общество, което е напълно в съответствие със стандартите, възприети от ЕС

РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И КТ ПОДКРЕПА:
заявяват, че ако позицията ни не бъде взета под внимание и приетият законопроект бъде внесен в Народното събрание:
– ще предприемем и проведем синдикални и граждански действия за защита на основно човешко право на нашите членове и българските граждани.
– ще сигнализираме за необоснованото ограничаване на човешки, граждански и синдикални права Международните организации, в които членуваме – Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), Международната организация на труда и Съвета на Европа.