КТ „Подкрепа“ все още очаква изчерпателен анализ на резултатите от приложението на еднодневните трудови договори. Документът, изготвен от ИА „ГИТ”, е много обобщен. Няма  информация, позволяваща изготвянето на обективен анализ за:

  • брой ваучери/договори, които са използвани – в национален мащаб и по области;
  • брой на заетите сезонно селскостопански работници – исторически данни и данни за 2016 г.;
  • постъпили данъчни и осигурителни приходи в държавния бюджет от еднодневни трудови договори през 2016 г. Сравнение с данъчните и осигурителни приходи, които биха постъпили, ако тези договори бяха пълноценни;
  • оценка на нереализираните приходи в националния бюджет от санкции, които биха били наложени от ИА „ГИТ”, за несключени трудови договори.
  • колко спести на некоректните работодатели този вид полудоговори.

          Ролята на ИА „ГИТ”  от основна в тази част остана само да регистрира предадените и получените обратно от земеделски стопани еднодневни ваучери. В тази част ИА „ГИТ” се трансформира от контролен орган в администратор.

Още миналата година КТ „Подкрепа“ предупреди, че тези договори унищожават базови принципи за защита на правата и интересите на работниците. Предупредихме, че следват опити за въвеждането им и в други сектори.

Какво искат работодателите? Да не се вписва начало и край на работния ден, да няма описани осигурителните вноски, да няма копие за работника!

КТ „Подкрепа“ има твърда и последователна отрицателна позиция относно еднодневните трудови договори. Те бяха въведени, след като беше криминализирано неплащането на осигурителни вноски. Беше осигурена вратичка в КТ некоректните работодатели,  да могат да НЕ изпълняват задълженията си по Кодекса на труда и да НЕ бъдат глобявани и съдени, чрез еднодневните трудови договори.

Подчертаваме, че това предложение не е обсъждано в Националния съвет за тристранно сътрудничество и се надяваме вносителите да не целят заобикаляне на  тристранния диалог.

Поради което настояваме да бъде спазен принципът на тристранното сътрудничество и „Държавата да осъществи регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите“, съгласно изискванията на чл.3 от КТ.

Настояваме Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда /654-01-64/ да се изпрати за консултация в НСТС .