КТ „Подкрепа“ поддържа своето становище, заявявано нееднократно, че българското земеделие е стратегически отрасъл в икономиката на България, създаващ брутна добавена стойност, заетост и възможност за задържане на хората в селските райони, което дава възможности за намаляване на демографската криза и запазване на българските традиции и национална идентичност.

Във връзка с предложената за обществено обсъждане Концепция на Министерство на земеделието и храните относно прилагане на директните плащания в Р България от 2015 г., КТ „Подкрепа“ настоява за прилагане на всички възможности, които новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2014-2020 г. дава за постигане на нейните основни цели:
1. Повишаване производителността, посредством развитие на технологичния прогрес и оптимално използване на средствата за производство, като се увеличи заетостта в сектора.
2. Осигуряване на достойно жизнено равнище на земеделските производители, посредством подкрепа на индивидуалните доходи.
3. Подкрепа и стабилизиране на пазара на земеделски продукти.
4. Гарантиране на сигурност на задоволяване потребностите с храни.
5. Осигуряване на достъпни за потребителите цени.

Постигането на тези основни цели в България ще гарантира устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, което да съхрани специалния характер на отделните сектори и на производствените обекти и ще гарантира на населението безопасни и здравословни храни в достатъчно количество и на умерени цени, като същевременно обезпечи снабдяването на хранително-вкусовата промишленост със суровини.
Всичко това ще доведе до гарантиране и насърчаване на заетостта в отрасъл „Селско стопанство“ и тази в преработвателните предприятия.
В резултат от прилагането на новата ОСП в България се очаква съществен принос в постигане на целите на Европейската стратегия за „Заетост 2020“ и развитие на българското земеделие.
За целта е необходимо Министерство на земеделието храните в своята Концепция за прилагане на Общата селскостопанска политика да разпише такива инструменти и начини на прилагане, които да отразяват в максимална степен националните особености и приоритети в сферата на земеделието и които ще доведат до въвеждане на схеми на плащане, които ще подпомогнат за развитието на сектор „Селско стопанство“ в България и ще спомогнат за решаването на дефинираните проблеми.

КТ „Подкрепа“ предлага своето становище по публикувана Концепция за директните плащания след 2015 г. на МЗХ:
1. По отношение дефиницията за „активен фермер“ смятаме, че освен изброените в Концепцията изисквания, би трябвало да се добави изискване за регистрация като земеделски производител, според законодателството на Р България; приходите на производителите да бъдат минимум ½ от селскостопанска дейност, получавани за най-близката финансова година; да бъде разширен т. нар. „негативен списък“ с дивечовъдни и ловни стопанства, министерства, общини и общински предприятия.
2. Като имаме предвид раздробеността на земята в България, подкрепяме минималната площ за участие в схеми за подпомагане да е 0,5 ха.
3. По отношение въвеждане на тавани за директни плащания, потвърждаваме позицията си, изразена многократно за въвеждане на 100% намаление на плащанията по СЕПП за суми над 300 000 евро, като спестените средства бъдат пренасочени във втори стълб за мерки, свързани с развитие на приоритетните за България отрасли – животновъдство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично-маслени култури, тематична подпрограма за подпомагане на малки земеделски стопанства /гарантирани бюджети по „Инвестиции във физически активи“ и „Биологично земеделие“/:
3.1. Да се увеличат таваните от 300 000 евро със стойността на направените разходи от земеделските производители за работни заплати, данъци и осигуровки, съгласно Регламент 1307.
3.2. Таваните от 300 000 евро да се увеличат с приходите от субсидии за земеделски земи, обвързани с отглеждането на животни, като една животинска единица се равнява на 1 ха.

КТ „Подкрепа“ счита, че предложената за обществено обсъждане Концепция за директните плащания би трябвало да претърпи промени преди заявяване на българската позиция, което предстои да се случи до 1 август 2014 г.
С направените предложения считаме, че в следващия програмен период ще се постигне развитието на по-балансирано селското стопанство в България, което от своя страна ще допринесе за задържане на хората в селските райони, както и ще има възможност за създаване на нови работни места.

С уважение:
Д-р Константин Тренчев
Президент на КТ Подкрепа