ДО
Г-Н  БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

КТ „ПОДКРЕПА“  изразява принципна подкрепа по проекта на концептуален модел, касаещ фазата на изплащане на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Считаме, че той има за цел да подобри настоящата нормативна уредба на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване, като усъвършенства:

 • Липсата на разнообразие от пенсионни продукти;
 • Възможността за избор между изплащане на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на цялата натрупана сума по индивидуалната партида.

Наред с това КТ „ПОДКРЕПА“ предлага:

 • Изплащане на добавка към пенсията по ДЗПО да се извършва само при навършване на изискуемата възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО без изискването за осигурителен стаж.
 • При изплащане на добавка към пенсията осигурените лица да имат реален избор от възможните три варианта, посочени в Концептуалния модел, а не размерът на натрупаните средства по партидата императивно да ги класифицира в един от предложените варианти, където частичен избор имат само осигурените лица, на които изчислената добавка би била между 20 и 50 % от минималната пенсия.
 • Да се регламентира дали след пенсиониране на лицата, родени след 1959 година, които са избрали пенсионен продукт „Еднократна сума платима на пенсионера наведнъж или разсрочено“ или на пожизнена наследяема пенсия /т. 1 и т. 3, р. V на Концептуалния модел/ ще подлежат на осигуряване за втора пенсия, ако да – къде ще постъпва вноската и кога и как впоследствие ще се преизчислява нейният размер. Нашето предложение е осигурителните вноски на работещите пенсионери да се насочват към Държавното обществено осигуряване с предвидения механизъм за увеличение на пенсията от него.
 • Изрично да се регламентира, че ПОД няма да събират допълнителни такси или комисионни, необходими с оглед извършване на ежемесечното плащане на добавка към пенсията, които иначе биха генерирали допълнителни разходи за осигурените лица.
 • Информацията, която се предоставя ежегодно на осигурените лица да се извършва по начин, който им позволява да разберат естеството и параметрите на индивидуалната партида, като за целта включва задължително и следните три величини:
 • Брутна обща стойност на внесените и натрупани от осигуреното лице вноски /начална реална стойност на портфейл/;
 • Събраните и удържани такси за сметка на осигуреното лице през отчетния период и с натрупване;
 • Нетна стойност с натрупване на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице към датата на уведомлението /крайна нетна стойност на портфейл/.
 • Инвестиционните такси, събирани като твърд процент от нетните активи от стойността на фонда, да бъдат приведени в зависимост от резултатите на финансовото управление на средствата.
 • Отново напомняме, че следва да отпаднат месечните такси, които се събират от пенсионно осигурителните дружества за всяка осигурителна вноска, тъй като срещу превода на тези вноски не стои предоставяне на никаква конкретна услуга от страна на ПОД.
 • В обхвата на чл.2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, следва непременно да бъдат добавени членовете на управителните и контролни органи на Пенсионно-осигурителните дружества по ДЗПО по аналогия с изискването по същата тема към участниците в управителните органи на НОИ, тъй като и едните, и другите управляват части от един и същ публичен ресурс, събиран задължително от осигурените лица.

 

Инж. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                ПРЕЗИДЕНТ