КТ „Подкрепа“ оценява положителния факт, че за разлика от предходните няколко години, в проектобюджет – 2013 са предвидени средства за актуализиране на всички пенсии (в т.ч. и на максималните), за увеличаване на минималната работна заплата за страната, за скромно нарастване на средствата в такива приоритетни сфери като образованието и здравеопазването и за някои други социални плащания.
Същевременно, ние считаме, че очакваните приходи в консолидирания бюджет са силно надценени и неизпълними и поради това изразяваме загриженост, че през второто полугодие вероятно ще се наложи да се търсят нови и допълнителни приходоизточници, за да се покрият предвидените разходи. В тази връзка, КТ „Подкрепа“ за пореден път предупреждава, че категорично няма да приеме въвеждането на данъчно облагане на пенсиите и на лихвите по депозитите в банките, евентуални посегателства върху „Сребърния фонд“, въвеждането на минимални заплати по региони и други подобни необмислени и вредни за доходите на хората идеи.
По отношение на социалните разходи, ние подкрепяме стремежа те да бъдат осъвремени, но същевременно отбелязваме, че изоставането на доходите и деформирането на социалните системи са породени именно от политиката на управляващите, които в продължение на близо четири години не използваха законовите механизмите за привеждане на доходите в съответствие с издръжката на живота.
Едновременно с това считаме, че с проектобюджет – 2013 е пропусната възможността за въвеждане на мерки, предложени от синдикатите и договорени в НСТС, които ще донесат допълнителни приходи и ще спестят значими неефективни разходи. Като пример за това могат да бъдат посочени криминализирането на умишленото укриване на осигурителните вноски, усъвършенстване на експертизата на работоспособността (ЛКК и ТЕЛК) и редица други.
Наред с това, въпреки многократното настояване на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, не беше продължено развитието на пенсионната реформа, в това число най-вече в раздела й, касаещ допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсалните пенсионни фондове.
Въпреки това дори в рамките на сегашната бюджетна процедура без усилие могат да бъдат направени две важни и значими първи стъпки.
На първо място – средствата, постъпващи в универсалните фондове на допълнителното задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат пренасочени към солидарната система, което значително би намалило дефицита й, за който тези средства имат изключително сериозен принос, докато ползите от запазването на досегашния модел са с отрицателен знак с особено изразена проекция в не чак толкова далечното бъдеще.
На второ място е наложително премахването на максималния осигурителен доход, най-малкото заради факта на премахването на минималния такъв. Най-малкото – прокламираната логика на еднаквото процентно изземване на доход допълнително аргументира потребността от подобен подход. Сегашният подход е регресивен, зад което стои незащитимата логика за фаворизиране на най-високите доходи за сметка на най-ниските, както и прехвърлянето върху вторите на тежестта на обществената солидарност.
По отношение на предвижданите политики в отделните социални сфери КТ „Подкрепа“:
Първо, категорично не приема предложения механизъм за диференцирано актуализиране на пенсиите от 1 април 2013 г. с различен процент, в зависимост от годината на тяхното отпускане. Недопустимо е пенсиите, изчислени по единна законова формула, с един и същи индивидуален коефициент и еднакъв осигурителен стаж да се променят с различен процент, зависещ от годината на отпускане и от конюнктурните съображения на едно или друго правителство.
Съгласни сме, че поради неприлагането на механизмите за ежегодно актуализиране на пенсиите (чл. 100 от КСО) в продължение на целия мандат на това правителство, отмяната на т.нар. златно швейцарско правило (отчитащо и ръста на осигурителните доходи) и извършването на някои скъпоструващи и неефективни корекции на пенсионни доходи, сега наистина пенсионната система е силно деформирана.
КТ „Подкрепа“ държи да отбележи, че обявеното от правителството компенсиране на пенсиите с натрупаната за изминалите близо 4 години инфлация няма да компенсира на пенсионерите нито студа, нито глада, нито натрупаните значими сметки за вода, ток и топлоенергия през този период. Не могат да бъдат компенсирани и мизерните доходи на недочакалите настоящото увеличение близо 300 хил. възрастни хора.
Тъй като става въпрос за увеличаването на пенсиите занапред, КТ „Подкрепа настоява“ за преизчисляване (осъвременяване) от 1 април 2013 г. по единната законова формула (чл. 70 от КСО) на всички пенсии, отпуснати до края на настоящата година с актуалния среден осигурителен доход за 2012 г. Считаме, че за сметка на незначителни допълнителни разходи ще бъде възстановена изцяло логиката и справедливостта на пенсионната система.
Второ, категорично не приемаме идеята на управляващите да индексират пенсиите по хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за разглеждания период, която е по-ниска от официалната за страната, защото отчита освен потреблението на индивидуалните български домакинства, но и – потреблението на чуждестранните и колективните домакинства на територията на страната. Не приемаме за сериозни мотивите, че този показател се е използвал и при тройната коалиция. Съгласно методологията на НСИ той „отразява „чистата ценова промяна“, т.е. индексът отразява единствено изменението в цените през текущия и базисния период. Той не измерва стойността на живота и не е индекс на стойността на живота“.
КТ „Подкрепа“ настоява при пенсиите да се използва или официалната инфлация (индекса на потребителските цени), или индексът на цените, измерен чрез малката по състав потребителска кошница, който е най-висок (около 13%), но който много по-точно отчита потреблението на възрастните хора.
Трето, КТ „Подкрепа“ оценява негативно намеренията на правителството да се откаже от предизборния ангажимент на ГЕРБ (отразен и в чл. 84 от КСО) да увеличи етапно от 1 януари 2013 г. т.нар. вдовишка добавка от 26.5% на 30%, от 1.1.2014 – на 35% и от 1.1.2015 – на 40%. Необходимо е да се напомни, че правителството се отказа през миналата година и от друг основен ангажимент – за предоставяне на добавка към пенсиите на лицата, навършили 75-годишна възраст (чл.84а от КСО). Считаме, че по този начин се спекулира с очакванията и надеждите на възрастните хора и преживелите съпрузи, което ние не можем да приемем.
Освен това, правителството предвижда да възстанови в чл. 89 и 90 от КСО отменените от 5 август 2011 г. разпоредби за социални пенсии за старост и социални пенсии за инвалидност, което освен това противоречи и на споразумението в НСТС от осигурителния кодекс да се извадят всички плащания, които имат характер на социално подпомагане. Не приемаме аргументите, че това се прави за намаляване на високите административни разходи при новия начин на изплащане, защото за това институциите е трябвало да помислят още преди година и половина.
Четвърто, на фона на задълбочаващите се кризисни демографски процеси и намаляване на раждаемостта у нас, не приемаме поредното замразяване на обезщетенията и помощите при бременност, раждане и при отглеждането на деца и считаме, че те следва да растат даже още по-динамично от пенсиите. Децата се ползват с особената закрила на конституцията на страната и поради това настояваме от началото на бюджетната година тези социални плащания да се увеличат с не по-малко от 15%.
В тази връзка, КТ „Подкрепа“ за пореден път настоява за възстановяване на необлагаемия минимум и на семейното подоходно облагане в рамките на съществуващия плосък данък.
Считаме за наложително да се увеличи и минималният размер на обезщетението за безработица, което да се определи от началото на годината в размер на 60% от новата минимална заплата – 310 лв.
Пето, подкрепяме увеличаването на минималната работна заплата от 1.1.2013 г. на 310 лв., но настояваме в средата на годината за ново етапно увеличаване от 310 на 330 лв.
Шесто, остро възразяваме срещу утвърдилата се от финансовото министерство практика, проектобюджетът и съпътстващите го закони да се предоставят в последния момент и да се поставят социалните партньори в остър недостиг на време за разглеждане и обсъждане на бюджета в управителните им органи.
С още по-голяма острота искаме да поставим въпроса за проектобюджетите на НОИ (ДОО) и НЗОК, в надзорните съвети, на които социалните партньори по силата на закона участват не със съвещателен глас, а – ефективно в управлението на тези осигурителни институции.
Освен това, в дневния ред на заседанието на НСТС на 9 октомври 2013 г. не се предвижда разглеждането на проектозакона за бюджета на НЗОК заедно с проектозаконите за държавния бюджет и за бюджета на ДОО (НОИ), което освен, че противоречи на духа на закона, не дава възможност на социалните партньори да получат една пълна и обективна картина на консолидираната бюджетна програма.