На 19 декември, в Брюксел, Международната Конфедерация на Профсъюзите ясно изрази своята неудоволетвореност от постигнатите на Срещата на върха в Копенхаген договорености.
Основна причина за подобна скептична оценка е фактът, че отделните правителства не успяха да постигнат консенсус и приeха компромисен вариант с изключително общи и необвързващи текстове на споразумение, което не създава необходимите условия за решителни действия в борбата за намаляване на вредните емисии в атмосферата и за ограничаване на промените в климата.
Споразумението от Копенхаген, постигнато след две седмици на напрегнати преговори, е на практика считано за задкулисна сделка, която изключва бедните страни и обрича света на бедствените последствия от климатичните промени. Необвързващото споразумение бе постигнато от Съединените щати, Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка и големите европейски държави, след като стана ясно, че Срещата, в която участваха 194 нации, е застрашена от провал. Срещата определи ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса Целзий, но не конкретизира целите за намаляване на въглеродните емисии за 2020 и 2050 г., които са ключово условие за поддържане на температурите. Споразумението от Копенхаген определи като цел „съвместната мобилизация“ на 100 милиарда долара за развиващия се свят до 2020 г., но не уточнява конкретното им разпределение.
В изявлението си по повод резултатите от Срещата в Копенхагени във връзка с постигнатото частично споразумение, Генералният секретар на МКП Гай Райдер каза:
„В Копенхаген световните лидери не съумяха да превъзмогнат различията помежду си.
Договореностите за намаляване на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата са далеч от предварително набелязаните цели и от стойностите, които са необходими за ограничаване на отрицателното им въздействие върху световния климат.
В спешен порядък а именно още в началото на новата 2010 г., правителствата трябва отново да започнат преговори, за да бъде подготвен и подписан правно валиден и обвързващ документ. Немислимо е това да не се случи, тъй като другата алтернатива е единствено съществени и необратими загуби както на работни места, така и на живи човешки същества.“
В изявлението на МКП се подчертава също, че с подкрепата на научните сътрудници на ООН трябва спешно да бъдат разработени и приети адекватни квоти за ограничаване на емисиите на вредни газове в атмосферата, като тези органичения да се прилагат за индустриализираните държави, докато паралелно в развиващите се страни бъдат осъществявани амбициозни панове за икономически напредък. Същевременно, трябва да бъдат изградени механизми, чрез които развитите страни да бъдат задължавани да изпълняват поетите ангажименти и дадените вече обещания за оказване на техническа помощ на развиващите се страни, с цел те да бъдат приведени в състояние да покриват минималните критерии, определени от ООН.

Световното синдикално движение е обнадеждено от факта, че на срещата на върха в Копенхаген беше обърнато сериозно внимание на отделните правителства за спешно изпълнение на програмите и ангажиментите за създаване на повече и с по-достойно заплащане работни места, за утвърждаване на принцините на достойния труд и повишаване качеството на заетостта.

От МКП, както и множество правителствени лидери ясно подчертаха необходимостта от постигане и гарантиране на широк обществен консенсус и подкрепа на мерките за ограничаване на климатичните промени.