В настоящото проучване, изготвено за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от European Policy Centre (Център за европейска политика EPC), се прави предварителен анализ на политическите тенденции и приоритети за 2011 г. и 2012 г. Въз основа на анализа на основните тенденции, в проучването се определят шест възможни функции, към които ЕИСК може да се стреми, и се посочва какъв би могъл да бъде техният политически акцент:
1. Проводник на теми, определящи дневния ред на ЕС. ЕИСК би могъл да използва своята мрежа от национални съвети за идентифициране на въпроси, които вече не могат да бъдат решавани ефективно на национално равнище. При тази функция се разчита на приноса и експертния опит на националните съвети, поради което е трудно да се посочи какви конкретни теми биха могли да се появят в резултат на този процес. Евентуални примери могат да бъдат въпроси, свързани със заплахите за европейския социален и екологичен модел и с миграцията.
2. Акцент върху пренебрегваните въпроси. Винаги съществува риск важни политически въпроси да бъдат пропуснати от дневния ред на ЕС, а ЕИСК би могъл да гарантира, че тези въпроси остават в рамките на политическия дебат. Обществените блага, които имат значение за вътрешните и международните политики, като продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и изменението на климата, правата на човека, механизмите за по-ефективно преодоляване на бъдещи икономически/финансови кризи и реформата на финансовите пазари, биха могли да бъдат сред въпросите, към които може да се насочи вниманието през идните години.
3. Ангажиране на гражданите. Целта на ЕИСК би могла да бъде свързана с осигуряване на гражданска ангажираност в основните дебати относно политиките на ЕС, като се използват множеството канали за връзка на Комитета с гражданското общество. Следва да се постави акцент върху областите, които пряко касаят гражданите. Очевидни примери в това отношение са реакцията и изходът от икономическата криза и нейното въздействие в социалната сфера и публичните финанси, както и дебатът относно бъдещото разширяване на ЕС. ЕИСК би могъл да играе и активна роля в прилагането на Гражданската инициатива.
4. Стратегия с поглед към бъдещето. ЕИСК би могъл да се насочи също така към изготвянето на стратегия с поглед към бъдещето. Комитетът би могъл да събира анализи и препоръки много преди дебата и да предоставя ключов принос от самото му начало. Очевидно следващата многогодишна финансова рамка ще бъде новата тема на политическия дебат, включително разискванията относно разходите, свързани с политиката за сближаване или селскостопанската политика, както и постигането на баланс между вътрешната и международната солидарност.
5. Подобряване на механизмите за разработване на европейските политики. Целта на ЕИСК би могла да бъде подобряването на механизмите за разработване на европейските политики, както чрез ежедневни промени, например в областта на по-доброто регулиране, така и чрез евентуални промени в по-дългосрочен план, засягащи договорите за ЕС. Това подобряване би могло да се извърши с оглед практическото прилагане на новия Договор от Лисабон, по-специално по отношение на Европейската служба за външна дейност и по-голямата роля на националните парламенти в разработването на политиките на ЕС.
6. Експертно становище. ЕИСК би могъл да се насочи към областите, в които притежава специфичен експертен опит, като разчита на своите членове, представители на организации на работодателите, на синдикати и на гражданското общество в по-широк аспект. Може да се постави акцент върху социалната политика (особено свободното движение на работници и кризата в заетостта), единния пазар, устойчивото развитие (стратегията Европа 2020), изпълнението на целите, свързани с изменението на климата, политиката в областта на сътрудничеството за развитие и външните политики в подкрепа на процеса на демократизация.
Решението върху кои функции да акцентира ЕИСК трябва да бъде взето от самия Комитет, в сътрудничество с националните съвети. Въпреки това една обширна сфера на действие би могла да ограничи ефективността на влиянието на ЕИСК. Една ясна обща цел, която да направлява дейностите на Комитета и която да показва недвусмислено с какво се занимава Комитетът и защо, както във вътрешен, така и във външен план, би могла да засили ролята на ЕИСК в европейския процес на вземане на решения.