Първопричина за възникването на Индустриалните отношения (ИО) е противоречието и сблъсъкът между основните икономически интереси на наемния труд (L) и на капитала (K).

 

 

Възникване на представителност

 • За защита на своите икономически интереси, в неравностойното положение, което има спрямо работодателя, работника/ служителя се СДРУЖАВА с други работници и/ или служители в колективна защита на своит етрудови права – така възникват професионалните съюзи – синдикатите.
 • Постепенно работническите организации, в отделни предприятие, се профилират в браншови, отраслови, териториални и национални съюзи и на сцената на ИО официално се конституират двата основни социални партньора – организациите на Р и Сл и организациите на работодателите, всеки от които се бори за своите икономически интереси.
 • Полето, в което се препокриват общите интереси, сферата на преговори и дебат между двете страни днес наричаме ДВУСТРАНЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ (СД).
 • Крайната цел на успешния СД е разширяване на зоната на общи интереси, в която съществува КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ (КТД) и социалната защита.

 

В прехода, от противопоставяне към взаимодействие между труда и капитала роля, като страна в ИО, получава и държавата, чрез своята законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

 

Формира се ново поле на общи интереси между трите страни в ИО, която наричаме ТРИСТРАНЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ.

 

Субекти на ИО

 • Държавата – представена от Правителството,
 • Наемните работници и служители представлявани от техните организации (национално представени) или законно избрани техни представители;
 • Работодатели – представени от технитенационални организации.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИО

 • Право на сдружаване;
 • Автономност – право на самостоятелност и независимост на социалните партньори;
 • Равноправие и равнопоставеност на страните в ИО;
 • Принцип на представителността на организациите на Работниците и работодателите;
 • Сътрудничество и взаимодействие между страните;
 • Доброволност на участието в социалното партньорство.

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА – МОТ

 • МОТ е основана на 11.04.1919г. и представлява специализирана агенция на ОНН със седалище в Женева. Разполага с около 40 офиса в света, с около 1900 заети в над 110 държави.
 • Представлява международна правителствена организация с уникална тристранна стриктура – представители на държавите / правителствата/, на работодателите и на синдикатите.