Проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ стартира през януари 2013 г.

Проектът цели да усъвършенства ключовите компетентности на синдикалните лидери, за да се подобри ефективността и експертността при участието в различни форми на социален диалог на национално и местно ниво и да се създадат устойчиви партньорства с представителите на различни заинтересовани страни.

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Разработена бе специализирана методология за обучение на наставници и критерии за избор на наставници и синдикалисти, които да бъдат подпомагани впоследствие от обучените наставници. Въз основа на методологическата рамка бяха разработени обучителни материали и наръчник за наставниците.
Всички материали са налични в сайта на КТ „Подкрепа“, секция „Синдикално обучение“, раздел „Учебни материали“.

Проведени бяха 4 обучения за наставници:
-Град Велико Търново – 22-23 април 2013 г. за регионите Велико Търново, Лом, Монтана, Враца, София област, Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Национална федерация „Машиносторене“ и Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“;
-Град Пловдив – 25-26 април 2013 г. за регионите Пловдив, Перник, Благоевград, Кюстендил, Дупница, Смолян, Асеновград, Пазарджик, Гоце Делчев и Национална федерация „Лека промишленост“;
-Град Бургас – 9-10 май 2013 г. за регионите Бургас, Карлово, Казанлък, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Димитровград, Ямбол, Сливен, Национална федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм“ и Национална федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“;
-Град Варна – 30-31 май 2013 г. за регионите Варна, Бяла, Русе, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Добрич и Национална федерация „Химия“.

В град Бяла на 17 май 2013 г. се осъществи обучение за синдикалисти от бюджетната сфера, на което наставници, с подкрепата на експертите по проекта, дискутираха с над 30 участника как да се създадат успешни партньорства с различни институции на местно ниво, така че да се подобри резултатността на работата на синдикалните лидери в различните форми на тристранен диалог.

Темите, по които се проведоха интерактивни обучения и дискусии, обсъждане на реални казуси и търсене на възможни решения чрез обмен на практически опит, са:

– Лидерство и управление.Наставничество. Практики.
– Идентифициране и анализ на заинтересовани страни.
– Формиране на успешни и устойчиви партньорства със заинтересовани страни.
– Комуникационни подходи при работа с различни представители на заинтересовани страни
– Водене на ефективни преговори.

Създадена е база данни с контактите на обучените наставници и предложенията за синдикалисти, които ще бъдат подпомагани в ежедневната си работа от наставниците.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

Обучените 41 наставника да подпомогнат поне двама свои по-неопитни колеги в ежедневните синдикални дейности в решаване на конкретни проблеми и при необходимост, с подкрепата на експертите по проекта, да се осъществят срещи на място за обсъждане на реални ситуации от работното място, от работата в комитети, основани на трипартитен принцип, екипна работа, комуникация със заинтересовани страни и пр.

През месец септември 2013 г. ще се обобщи информацията от наставниците и ще се анализира ефективността и наличието на типови проблеми с оглед необходима подкрепа за работата на синдикалиста.

През месец декември 2013 г. ще се състои конференция, на която ще бъдат оповестени постигнатите резултати. На конференцията ще присъстват обучените наставници, подпомаганите от наставниците синдикалисти, представители на национални институции и организации, социални партньори.

Проектът е финансиран от „Фонд за иновации Норвегия“, по програма на „Фонд за достоен труд и трипартитен диалог“ и е свързан с приоритет 1 и общите цели на Норвежката грантова програма 2009 – 2014 „Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики“.